Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bir öğrencinin Toprak bilimi ve Bitki besleme bölümünden mezun olabilmesi için toplam 240 AKTS krediyi tamamlaması gerekmektedir. Bu derslerin toplam 19 kredi saatlik kısmı 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan dersler ve Temel Bilgi Teknolojileri dersleridir. Teorik ders saati toplamı 108, uygulama ders saati toplamı ise 86’dır. Temel Bilgi Teknolojileri dersiyle birlikte toplam 42 adet dersin uygulaması vardır. Derslerin teorik ve uygulama saatlerinin toplamının % 44’ü uygulamalı ders olarak belirlenmiştir. 19 kredisi 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan dersler ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerine ait olmak üzere ilk dört yarıyılda verilen derslerin toplam kredisi 94'dür. Bir, iki, üç ve dördüncü yarıyıllarda 2’şer kredilik toplam dört adet sosyal, kültürel ve/veya sanat içerikli ders üniversite ders havuzundan seçilmektedir. Programın 5. ve 6. yarıyıllarında seçmeli meslek ve seçmeli lisans dersleri 7. ve 8. yarıyıllarda seçmeli lisans dersleri yer almaktadır. Her öğrencinin mezun olabilmesi için 5. ve 6. yarıyıllarda toplam 45 iş günü staj yapması zorunludur. Ziraat Fakültesinin diğer bölümlerinden zorunlu olarak alınan derslerin toplam kredileri 6 saattir. Programda Ziraat Fakültesinin diğer bölümlerinden seçmeli olarak alınan toplam 6 adet ders bulunmaktadır. Öğrencinin öğrencilik dönemindeki Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programlarına katılabilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu konuda uygulama esasları, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre düzenlenmektedir.
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Ziraat Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme” alanında lisans diploması alarak mezun olurlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında bölümünde yer alan Öğrenci Kabulü başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında örgün olmayan, sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Adnan Menderes Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğrencilerine, toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, verimliliğinin korunması ve arttırılması, haritalanması, sınıflandırılması, korunması ve geliştirilmesi ve bunlardan optimum yararlanılması, bitkilerin beslenmesi ve gübrelenmesi ile ilgili konularda lisans ve lisans üstü eğitim veren bir yüksek öğretim birimidir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapabilmektedir. Gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DSİ veya Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda mühendis olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, organik tarım, toprak-su-gübre laboratuvarlarında ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve ÜDS/KPDS/TOEFL/IELTS vb. sınavlarla yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, stajı ve bitirme tezini tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Staj Durumu
Öğrenciler 5. ve 6. yarıyılların sonunda 9 hafta yaz stajı yapmaktadırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu