Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Epidemiyoloji ve Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu: EBL305
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin amacı öğrenciye etken, insan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin neden-sonuç ilişkilerini, toplum sağlığını belirleyici, koruyucu ve yükseltici önlemleri planlamaya ve araştırmaya ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Özet İçerik

Araştırmaların temel özellikleri, Tanımlayıcı Epidemiyolojik Araştırmalar Epidemiyolojik Ölçütler Vaka Kontrol Araştırmaları Kesitsel Araştırmalar Kohort Araştırmaları Deneysel Epidemiyoloji, Müdehale Araştırmaları Metodolojik Araştırmalar

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Gürkan GÜNAYDIN
Doç. Dr. Safiye ÖZVURMAZ
Prof. Dr. Pınar OKYAY
Öğrenme Çıktıları
1.Temel epidemiyolojik kavramları açıklayabilme
2.Sağlık hizmetlerinin planlanmasında epidemiyoloji biliminin önemini fark edebilme
3.Toplum sağlığı için önemli olan hastalıkların insidans ve prevalans hızlarını hesaplayabilme
4.Epidemiyolojik hız ve oranları yorumlayabilme
5.Ölüm ve yaşam ölçütlerini bilme
6.Hastalık ve ölümlerin sınıflandırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
7.Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini bilme
8.Epidemiyolojik bir araştırma planlayabilme
9.Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisinde temel kavramları sıralayabilme
10.Hemşirelikte araştırmanın önemini yorumlayabilme
11.Araştırma sürecinin basamaklarına ilişkin kavramları, araştırma ilke ve süreçlerini dikkate alarak inceleyebilme
12. Hemşirelik alanındaki araştırma ile ilgili yayınları okumayı isteme
13.Bir araştırma makalesini sunum şeklinde tasarlayabilme
14.Bir araştırma raporu yazabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Sümbüloğlu, K., ‘Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik’, Mariş Yayınları, Ankara, 1978.
2.Aksakoğlu D.: Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş İlkeleri, Hacettepe Üniv.DSÖ Hiz. Araştırma Merkezi Yayını no:3, Ankara, 1983.
3.Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981.
4.Akbulut T., Sabuncu M.: Epidemiyoloji Prensip ve Uygulamaları Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1993.
5.Tezcan S.: Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi. Halk Sağlığı Vakfı, Meteksan, Ankara 1992.
6.Bertan M., Güler Ç.: Halk Sağlığı Temel Bilgileri, Güneş Kitapevi 1995.
7.Dirican R., Bilgel N.: Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) 3.baskı, Uludağ Üni. Basımevi, Bursa. 1993.
8.Ucvghan,J,P., M R.H.Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemıyoloji El kitabı Prof. Dr. Münevver Bertan Dr. Tayfun Enünlü, Dünya Sağlık Örgütü, Hacettepe Üni. Tıp Fak..Halk Sağlığı ABD. yayın no 90151, 1990
9.Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara
10.Bilir. N Güler.Ç. Epidemiyoloji Hatiboğlu Yayınevi 1989.
11.Aksakaoğlu G. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası.2001.
12.Sencer, M. ve Sencer, Y., ‘Toplumsal Araştırmalarda Yöntem Bilim’, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Ens. Yayınları, No: 172, Ankara, 1978.
13.Karasar, N. (1995) Bilimsel Araştırma Yöntemi, 7. Basım
14.Özçelik A.D., ‘Araştırma Teknikleri’, ÜSYM Eğitim Yayını, 1981.
15.Tavşancılı E. (2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi Nobel Yayın No:399, Ankara
16.Büyüköztürk Ş. (2005). Sosyal bilimler için Veri analizi el kitabı, İstatistik, araştırma deseni, SPSS Uygulamaları ve yorum, Gözden geçirilmiş 5. baskı, Pegem yay.
17.Arseven A (2001). Alan Arşatırma Yöntemi İlkeler teknikler Örnekler. Gündüz eğitim ve yay. 2. baskı. Ankara.
18.Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
19.Özdamar K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (Çok değişkenli analizler) 2. Yenilenmiş 5. Baskı. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Epidemiyolojiye Giriş
2. Hafta - Teorik
Araştırmanın Tarihsel Gelişimi Bilimsel Yöntemin Aşamaları
3. Hafta - Teorik
Epidemiyoloji Tanımı Stratejileri Epidemiyolojik Yöntemlerin Kullanım Alanları
4. Hafta - Teorik
Literatür Tarama, Anket Hazırlama
5. Hafta - Teorik
Araştırmada Evren ve Örnekleme
6. Hafta - Teorik
veri Toplama Yöntemleri ve Verilerin Özellikleri; Ölçüm ve Ölçekler
7. Hafta - Teorik
Araştırmalarda ve Yayında Etik
8. Hafta - Teorik
Tanımlayıcı Epidemiyolojik Araştırmalar
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV HAFTASI
10. Hafta - Teorik
Epidemiyolojik Ölçütler Vaka Kontrol Araştırmaları
11. Hafta - Teorik
Kesitsel Araştırmalar, Kohort Araştırmaları
12. Hafta - Teorik
Deneysel Epidemiyoloji,
13. Hafta - Teorik
Müdehale Araştırmaları Metodolojik Araştırmalar
14. Hafta - Teorik
Araştırma Makalesini Eleştirel Okuma -Yazma
15. Hafta - Teorik
Dersin Değerlendirmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav110414
Dönem Sonu Sınavı110212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)54
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
OÇ-2
3
3
OÇ-3
3
3
OÇ-4
3
3
OÇ-5
3
3
OÇ-6
3
3
OÇ-7
3
3
OÇ-8
3
3
OÇ-9
3
3
OÇ-10
3
3
OÇ-11
3
3
OÇ-12
3
3
OÇ-13
3
3
OÇ-14
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu