Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Biyofizik Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Biyofizik Anabilim Dalı doktora programı altı yıl lisansüstü eğitimi vermektedir
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Doktora
Kayıt ve Kabul Koşulları
Doktora Yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği; Eczacılık ve Veteriner fakülteleri lisans diplomasına veya Sağlık Bilimleri Biyofizik (Tıp), Biyokimya (Tıp), Farmakoloji (Tıp), Fizyoloji (Tıp), Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalları Yüksek Lisans Derecesine ve Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden Yüksek Lisans derecesine sahip olmaları gerekir. ALES’den sağlık bilimleri için sayısal veya eşit ağırlıklı en az 55 puan almış olmaları, Biyofizik AD başvuranların 50 Temel Tıp veya Klinik Tıp puanı (Tıpta Uzmanlık Sınavından) ya da eşdeğeri bir sınavdan bunlara denk puan almış olmaları, Doktora programına başvuranlar için 100 tam not üzerinden tezli yüksek lisans mezunlarının en az 75 puan veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları, Adayların ÜDS/KPDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden buna denk puana sahip olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 ulusal krediden, toplam 240 AKTS ve bir eğitim-öğretim dönemi 60AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminerler, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ulusal kredisizdir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ayrıca doktora öğrencilerinin aldıkları Enstitü Ortak Seçmeli derslerinin kredileri doktora kredisine ve not ortalamasına dahil edilmez.
Program Profili
Sağlık Bilimleri Biyofizik Lisansüstü Programlarının temel amacı disiplinler arası bir bilim dalı olan biyofizik konusunda eğitimli, araştırmalarla biyofizik alanında bilime katkıda bulunabilecek bilim insanları yetiştirmektir. Lisansüstü programları ile öğrencilerin bilimsel düşünebilme, bilimsel olayları geniş bir bakış açısıyla sentezleyebilme ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri
Biyofizik Bilim Doktoru unvanı ile Tıp Fakültelerinde, Veterinerlik Fakültelerinde, ve Araştırma Enstitülerinde görev alabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Sağlık Bilimleri Biyofizik doktora programından başarı ile mezun olan öğrenci, doktora sonrası araştırmacı olarak eğitimine devam edebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ABD başkanlığı aracılığı ile Enstitüye bildirilir. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ve yarıyıl ve yaz okulu sonu sınav notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavı notunun, doktora için en az 75 puan olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler Doktora derecesi alabilmek için, bir doktora öğrencisinin öğrenimi boyunca 21 (yirmi bir) ulusal krediden, toplam 240 AKTS ve bir eğitim-öğretim dönemi 60AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 (yedi) adet ders, 2 (iki) seminer almalı, yeterlik sınavını, tez çalışmasını ve tez savunmasını başarı ile tamamlaması zorundadır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu