Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Ortodonti Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Doktora programı yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 24 krediden az, 36 krediden çok olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminerler, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisizdir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ayrıca doktora öğrencilerinin aldıkları Enstitü Ortak Seçmeli derslerinin kredileri doktora kredisine ve not ortalamasına dahil edilmez.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Kazanılan Derece
Doktora
Kayıt ve Kabul Koşulları
Doktora programına Dişhekimliği Yüksek Lisans derecesine sahip ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü giriş koşullarını sağlayan öğrenciler mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında kabul edilirler. Doktora programına alınacak öğrenci kontenjanları,aday öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar enstitü tarafından ilan edilir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Sonucunda almış olduğu eğitimin Tanımlanması ve Muafiyet Hakkındaki Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ABD başkanlığı aracılığı ile Enstitüye bildirilir. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ve yarıyıl ve yaz okulu sonu sınav notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavı notunun, doktora için en az 75 puan olması gerekir.
Program Profili
Ortodontide doktora programının hedefi ortodonti alanında çalışabilecek ortodontist yetiştirmektir. Bu amaçla iki yıl boyunca diş hekimliğinde ortodonti alanıyla ilgili ileri düzeyde ders verilmektedir. İki sene sonunda yeterlilik sınavından başarılı olduktan sonra ortodontiyle ilgili bir konu seçilerek danışmanı önderliğinde bir tez hazırlanır. Tez hazırlanma aşamasında 6 ayda bir oluşturulan tez izleme komitesine tez ile ilgili bilgi verilir. İki sene sonunda tez tamamlanır ve doktora sınav jurisine sunulur.
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktorasını tamamlamış öğrenciler arasından Anabilim Dalı'nca saptanmış akademik kriterlere uygun olanları Anabilim Dalı'nda akademisyen olarak kalabilmektedir. Kadro bulunması durumunda Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde, Özel Hastanelerde veya özel kliniklerinde ortodonti mesleğini sürdürebilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilirler. Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu