Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu: HTR509
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Öğrencilerin araştırma ve tezlerinde kullanabilecekleri araştırma yöntemlerini öğrenmelerini sağlamaktır.

Özet İçerik

Bu ders sırasında bilimsel yöntemin hemşirelik araştırmalarına uygulanması, araştırma sürecinin basamakları tartışılır. İnsan araştırmalarında etik ilişkiler tanımlanır. Araştırmaların kanıt temelli uygulamalar ve hemşirelik mesleği için önemi tartışılır.Tanımı Stratejileri, Epidemiyolojik Yöntemlerin Kullanım Alanları, Epidemiyolojik araştırma yöntemleri, Araştırmada Evren ve Örneklem, Literatür Tarama, Anket hazırlama, Veri Toplama Yöntemleri ve Verilerin Özellikleri; Ölçüm ve Ölçekler, Araştırma Konu Seçimindeki Önceliklerin Belirlenmesi, Araştırma ve Etik, Araştırmaların temel özellikleri, Tanımlayıcı Epidemiyolojik Araştırmalar, Epidemiyolojik Ölçütler, Vaka Kontrol Araştırmaları, Kesitsel Araştırmalar, Kohort Araştırmaları, Deneysel Epidemiyoloji, Müdehale Araştırmaları, Metodolojik Araştırmalar, Araştırma Makalesini Eleştirel Okuma –Yazma.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Alanındaki bilimsel bilgiye ulaşabilme, literatür izleyebilme
2.Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyeme, öğrenmesini yönlendirme becerisi kazanabilme
3.Alanında kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4.Bilimsel bir araştırmanın planlanması, aşamaları, sonuçlandırılması, sunumu konusunda ileri düzeydeki kavramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
5.Sağlığa ilişkin bir konuyla ilgili araştırmanın tüm aşamalarında görev alırken etik ilkelere uygun karar verebilme
6.Bilimsel düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara.
2.Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir.
3.Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981.
4.Akbulut T., Sabuncu M.: Epidemiyoloji Prensip ve Uygulamaları Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1993.
5.Tezcan S.: Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi. Halk Sağlığı Vakfı, Meteksan, Ankara 1992.
6.Bertan M., Güler Ç.: Halk Sağlığı Temel Bilgileri, Güneş Kitapevi 1995.
7.Dirican R., Bilgel N.: Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) 3.baskı, Uludağ Üni. Basımevi, Bursa. 1993
8.Ucvghan,J,P., M R.H.Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemıyoloji El kitabı Prof. Dr. Münevver Bertan Dr. Tayfun Enünlü, Dünya Sağlık Örgütü, Hacettepe Üni. Tıp Fak..Halk Sağlığı ABD. yayın no 90151, 1990
9.Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara
10.Bilir. N Güler.Ç. Epidemiyoloji Hatiboğlu Yayınevi 1989.
11.Aksakaoğlu G. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası.2001.
12.Hayran M., Hayran M. (2011). Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik. Omega Araştırma Organizasyon Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. Ankara.
13.Karasar, N. (1995) Bilimsel Araştırma Yöntemi, 7. Basım
14.Hayran O. (2012). Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler. 1. Baskı, Rotatıp Yayınları.
15.Tavşancılı E. (2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi Nobel Yayın No:399, Ankara.
16.Büyüköztürk Ş. (2005). Sosyal bilimler için Veri analizi el kitabı, İstatistik, araştırma deseni, SPSS Uygulamaları ve yorum, Gözden geçirilmiş 5. baskı, Pegem yay.
17.Arseven A (2001). Alan Arşatırma Yöntemi İlkeler teknikler Örnekler. Gündüz eğitim ve yay. 2. baskı. Ankara.
18.Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
19.İnci E., Aksayan S., Bahar Z., Bayık A., Emiroğlu O., Erefe İ., Görak G., Karataş N., Kocaman G., Kubilay G., Seviğ Ü. (2002). Hemşirelikte Araştırma İlke ve Süreç Yöntemler. İstanbul.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmanın Planlanması, Aşamaları ve Türleri
1. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
2. Hafta - Teorik
Araştırma konusu seçimi
2. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
3. Hafta - Teorik
Geriye-İleriye Yönelik Araştırmalar
3. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
4. Hafta - Teorik
Kesitsel, tanımlayıcı, girişimsel araştırmalar
4. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
5. Hafta - Teorik
Evren, Örneklem ve Örnekleme Yöntemleri
5. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
6. Hafta - Teorik
Anket Yöntemi, Ölçüm İşlemleri ve Ölçekler
6. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
7. Hafta - Teorik
Literatür Tarama
7. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
8. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Araştırmada Olası Hata Kaynakları
9. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
10. Hafta - Teorik
Makale Okuma ve Yazma
10. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
11. Hafta - Teorik
Araştırmada Etik
11. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
12. Hafta - Teorik
Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve analize hazırlanması
12. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
13. Hafta - Teorik
Araştırma Raporu Hazırlama
13. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
14. Hafta - Teorik
Araştırma Raporu Hazırlama
14. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
15. Hafta - Teorik
Tablo ve Grafik Yöntemi , Veri Tipleri, Merkezi Dağılım Ölçütleri
15. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
16. Hafta - Teorik
Bitirme Sınavı
16. Hafta - Ön Hazırlık
Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir. Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders132252
Ara Sınav120222
Dönem Sonu Sınavı120222
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-6
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu