Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Tarımsal İşletmecilik - Normal Öğretim
Tarımsal İşletmecilik (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tam zamanlı eğitim verilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası geçiş “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar "Tarım İşletmeciliği Meslek Elemanı- Tarımsal İşletmecilik Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü ÖSYM aracılığıyla yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alınan dersin eşdeğeri varsa bölüm görüşü alınarak birim yönetim kurulunca öğrenci eşdeğer dersten muaf tutulmaktadır. Ayrıca programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 işgünü stajını tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Program Profili
Tarım İşletmeciliği, çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Böylece, Tarım İşletmeciliği Programı disiplinler arası çalışmalara yatkın, sorgulayıcı düşünen, sorunlara yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilen, mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programda Tarım Ekonomisi ve tarımsal işletmecilik ile ilgili derslerin yanı sıra temel tarım dersleri de yer almaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak seçmeli dersler de bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Program mezunları pek çok kamu ve özel sektör kuruluşunda görev alabilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çeşitli Kamu ve Özel Sektör Bankaları, Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri, Tarımsal Kooperatifler, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları, Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Danışmanlık Firmaları, Tarım sigortası kuruluşları
Üst Derece Programlara Geçis
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) Ziraat Fakültelerinin Tarım Ekonomisi Bölümlerine, İdari ve İktisadi Bilimler Fakültelerinin İşletme – Ekonomi, Lojistik Yönetimi bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Not değerlendirilmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesinde yer alan şekilde uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40'nın; final sınav puanının %60'ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin ara sınav puanı ile yarıyıl/yıl içi diğer etkinliklerinden aldıkları puanlar değerlendirilmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız (devamsız) ilan edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Adnan Menderes Üniversitesi, Atça Meslek Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesi Çerçevesinde Program öğrencilerinin Okul-Sanayi Koordinatörünün yönetim ve sorumluluğunda, Adnan Menderes Üniversitesinin İlgili birimlerinde, bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, Yurt içi ve yurt dışında ilgili meslek odalarına kayıtlı ve Atça Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az ön lisans mezunu kişilerin çalıştırıldığı bürolarda 30 (otuz) işgünü staj yapma zorunluluğu vardır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu