Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Laboratuvar Teknolojisi - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Ön lisans öğretimi; dört yarıyıl ya da iki yıl sürelidir ve bu öğrenimi tamamlayanlara ön lisans diploması verilir. Üniversitede dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yürütülür. Ders birimi kredidir. Eğitim-öğretim programlarının kredisi hem yerel kredi hem de AKTS kredisi ile belirlenir. Bir yıla ait derslerin AKTS kredileri toplamı her yarıyılda otuz kredi olmak üzere yaz dönemi hariç yıllık altmış kredidir. Bir yarıyılda final ve bütünleme sınavları, kayıt yenileme ile hafta sonu ve bayram tatili günleri dışında, teorik ve uygulamalı dersler, diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsayan süre, en az on dört haftadır. Her öğrenci kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine katılmak zorundadır. Ancak Üniversite adına halk oyunları, spor, kültür gibi çeşitli gösteri ve yarışmalara katılan öğrenciler, katılmadıkları uygulamaları yapmak koşulu ile bu zorunluluğun dışında tutulabilir. Yoklama; ders sorumlusu/sorumluları tarafından her ders için öğrencilerden imza alınması ile yapılır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler, devamsızlıktan kaldığı dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına giremez ve dersi tekrar eder. Öğrencinin tekrar ettiği derse kayıt yaptırması, devam koşulunu yerine getirmemişse derse devam etmesi, başarısız olduğu uygulamalara katılması ve açılacak sınavlara girmesi zorunludur. Başarı notu, ara sınavı notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavlarında, 100 tam not üzerinden en az 50 almak zorundadır. Yarıyıl sonu/bütünleme sınavı sonunda bir dersten başarılı sayılmak için notun en az 60 olması gerekir. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler bu dersi tekrar edemez ve bu dersle ilgili başka bir sınava giremez. Mezun olabilmek için öğrencilerin, ilgili eğitim-öğretim programında yer alan (toplam 120 AKTS karşılığı) tüm ders ve stajları başarı ile tamamlamaları gerekir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Bu programdan mezun olan öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde dikey geçiş yapabilirler. Programlar arası değişim ise; Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Kazanılan Derece
Ön Lisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Ülkemizde ve Aydın İlinde Kamu ve özel kurumların tarım ve analiz laboratuvarlarında istihdam edilmek üzere nitelikli personellerin yetiştirilmesi “Laboratuvar Teknolojisi” programının amacıdır. Bu programda öğrencilere Tarımsal laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi, analizlerde kullanılacak alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Toprak, su, bitki, gıda, yem analizleri ve bitki koruma teknikleri ile ilgili yöntem belirleyebilecek, uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek, konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilen, yeni ürün tasarımı, üretimi ve kalite kontrolünü yapabilecek yeteneklere sahip, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım, laboratuvar ve üretim birimlerinde görev alabilecek ara eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar ayrıca Toprak-su-bitki, gübre analizleri yapan laboratuvarlar, atık su arıtma tesisleri, zirai mücadele enstitüleri, her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten fabrikalar, belediye bünyesinde kurulan laboratuvarlar, üniversitenin ilgili bölüm laboratuvarlarında, yem fabrikaları laboratuvarlarında gıda üzerine kurulan işletmelerde ve kendi kuracakları özel laboratuvarlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
• Ziraat Fakültesi (Bitki Koruma, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümleri) • Gıda Mühendisliği • Biyoloji • Biyomühendislik • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri • Moleküler Biyoloji ve Genetik • Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir. 1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı ve 1 bütünleme sınavı olmak üzere toplam 3 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının (veya bütünleme sınavının) ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir
Staj Durumu
Öğrenciler zorunlu stajlarını II. veya IV. yarıyılın sonunda 30 iş gününde yapmaktadırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu