Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Şahabettin YALÇIN
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Tuncay SAYGIN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Cengiz İskender ÖZKAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Burak SAYIN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Aysun GÜR
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Aysun GÜR
Mevlana Koordinatörü
Dört yıllık lisans eğitimi veren programın öğretim dili Türkçedir. Bölümümüz akademik kadrosu her biri alanlarında yetkin 6 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Felsefe Tarihinin yanı sıra felsefenin temel disiplinleri: Ontoloji, Epistemoloji, Etik, Bilim Felsefesi, Mantık, Estetik, Tarih Felsefesi, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi, İnsan Hakları vb. alanlarda zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan yoğun bir program uygulanarak, öğrencilere bu alanlardaki kuram, kavram ve problemler hakkında derinlemesine bilgi edinme ve sorgulama yapabilme olanaklarının sağlanması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra öğrenciler Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerinden ve ilgi duydukları diğer alanlarla alakalı seçmeli dersler alabilmektedirler. Bu çerçevede çözümleyici ve eleştirel düşünebilen; problem çözme, argüman oluşturma, yorumlama ve çok yönlü bakabilme yetileri gelişmiş, sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, kültür hayatına katkı yapabilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü, 11.07.1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu teşkilatı hakkında 41 sayılı kanun ve 78 ve 109 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunun 8. maddesinin a bendi gereğince açılmıştır. 1992 yılında kurulan Felsefe Bölümü, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenciyle lisans öğretimine başlamıştır. 2017 yılı itibariyle Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü 252 lisans öğrencisiyle eğitim ve öğretime devam etmektedir. Bölümümüz ayrıca 2010 yılından itibaren lisansüstü eğitime başlamış ve 2011 yılından beri Pamukkale Üniversitesi ile ortak doktora eğitimine devam etmektedir.
Misyon
Ulusal ve uluslararası soru ve sorunlara bilinçli ve sorgulayıcı bir gözle bakan birey ve yurttaş yetiştirilmesine yardımcı olmak; akla uygun etkinlikte bulunmayı öğretmek, “ahlak yasasına” saygılı bireyler yetiştirmek ve bunların zamanla ülke kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak.
Vizyon
Felsefi düşünme ve felsefi bilgiye olan (gerek özel yaşamda gerekse toplumsal yaşamda) ihtiyacımız konusunda toplumsal bir bilinç oluşturmak; düşüncenin değerinin anlaşılması ve yaygınlaşması sağlamak ve “insan haklarına” dayalı evrensel değerlere saygılı bir dünya için adım adım ilerlemek.
Amaç
Felsefeye ister özel yaşamda isterse kamusal alanda gereksinim duyulduğu bilincini geliştirip yerleştirmek; Felsefe eğitimi alan öğrencilerin topluma düşünsel katkılar sağlayacak donanımda olmalarını sağlamak; öğrencilerin problem tespit etme ve çözme yetilerini geliştirmeye teşvik etmek; belli dönemlerde tartışma platformu oluşturarak insan hakları ve sosyal hizmet meselelerine çözümler getirmek.
Fiziki Altyapı
Bölümümüz Fen-Edebiyat Fakültesinin sunduğu fiziki imkanları kullanmaktadır.
Teknik Altyapı
Üniversitemizin kütüphanesi ve bilgisayar laboratuvarları kullanılmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu