Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Makine Mühendisliği (İngilizce) - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Fakültenin eğitim-öğretim dili İngilizcedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümler henüz yapılanma sürecinde olukları için programlar arası değişim yapılamamaktadır.
Kazanılan Derece
Makine Mühendisi
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
1. Matematik, Fen Bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi 2. Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 6. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi 7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi 8. Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi 9. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilinci 10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 11. İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilinci 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisi 13. Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisi 14. Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dâhil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisi
Program Profili
Makine Mühendisliği alanında ileri düzeyde bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, yayın yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş, paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiş olmak, yürürlükte bulunan yasalara ve yükseköğretim etik kurallarına bağlı kalarak, araştırmacı, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, analiz ve sentez yapma yeteneği gelişmiş, çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek, bu amaçla eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını sürekli olarak iyileştirmek; şeffaf, doğru ve güvenilir hizmet üretimini sağlayarak toplam kalite kültürünün yerleşmesini sağlamak programın başlıca amaçlarındandır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız başta çeşitli resmi kurumlarda ve özel kuruluşlarda görev alabilir. Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve mezunları makine sektöründe Türkiye’nin değişik bölge ve şehirlerinde hizmet veren ulusal ve çok uluslu şirketlerde, makineyle ilgili faaliyet gösteren kuruluşlarında, gerek araştırma geliştirme gerekse üretim ve pazarlama birimlerinde rahatlıkla iş olanakları bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Makine Mühendisliği Anabilim Dalından başarı ile mezun olan öğrenci, Yüksek Lisans için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
40 iş günü
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu