Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü 4 yıl lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve öğrenim süresi içerisinde 2 dönem boyunca stajını yapan mezunlar "Bilgisayar Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
(1) Öğrencilerin Üniversiteye kabulü için aşağıda belirtilen koşullardan birinin olması gerekir: a) ÖSYM tarafından Üniversiteye yerleştirilmiş olmak. b) Ön kayıtla öğrenci kabulünde yeterli puanı almış ve yetenek sınavında başarılı olarak kesin kayıt hakkını kazanmış olmak. c) Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşulları taşımak. ç) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
 Yatay/dikey geçişlerde kabul esasları şunlardır: a) Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Birimlerin ilgili kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir. b) Meslek yüksekokulu mezunlarının dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.  Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak esaslar şunlardır: a) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğrenciler, öğretim yılının ilk iki haftası içinde, dilekçelerine eşdeğer saydırmak istedikleri ders/derslerle ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek, ilgili dekanlıklara/müdürlüklere başvurabilirler. b) Eşdeğer saydırılması istenilen ders/derslerin içerikleri benzer, ilgili öğretim elemanı ve bölüm/program/anabilim dalı görüşü de olumlu ise ilgili kurul bu ders/derslerin eşdeğerliğine karar verebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin kredileri ilgili birimdeki mevcut ders kredisi gibi değerlendirilir. c) Dersleri eşdeğer saydırmada öğrencinin başarı notu, o dersi alıp başardığı yükseköğretim kurumundaki notudur. Ancak, dersin eşdeğer sayılabilmesi için başarı notunun en az altmış olması gerekir. ç) Yüzlük not sisteminde notlandırılmış derslerin başarı notu geldiği yükseköğretim kurumundaki notun aynısı olarak yazılır. Katsayı ile notlandırılmış derslerin başarı notu bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki aralıklar dikkate alınmak suretiyle, Senato tarafından düzenlenen dörtlük sistemdeki notların yüzlük not sistemindeki karşılıkları tablosu esas alınarak belirlenir. Harfler veya derece ile notlandırılmış olan derslerin başarı notunun yüzlük sistemdeki not karşılığı öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunca onaylanmış belgeye göre, belgelendirilmediği takdirde ise bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki aralıkların ortalaması dikkate alınarak belirlenir. d) Dersleri eşdeğer saydırmaya bağlı olarak öğrencisi olunan bölüm ya da programa aktarılan kredi tutarının, bir yarıyıllık kredi toplamının %70’ini aşması durumunda birimin ilgili kurulu, bölüm başkanının görüşünü de alarak öğrencinin daha üst ve uygun bir yarıyıla intibakını yapabilir. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır. e) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, ders eşdeğerlik değerlendirmeleri de bu fıkranın (b) bendine göre yapılır. f) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programından almış olduğu eşdeğer derslerinden muaf tutulur ve muaf tutulduğu derslerle birlikte önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersleri, transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz. g) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersler transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz. ğ) Dersleri eşdeğer saydırma başvurularının değerlendirilmesinde; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki dersler hariç, lisans programı uygulanan bir birime yerleştirilen öğrencilerin açıköğretim programları ile ön lisans programlarında daha önce başarılmış olan dersleri, ön lisans programı uygulanan bir birime yerleştirilen öğrencilerin ise açıköğretim programlarında daha önce başarılmış olan dersleri eşdeğer sayılmaz. h) Yaz okuluna başka yükseköğretim kurumlarında devam etmek isteyen öğrencilerin eşdeğerlik talebinin değerlendirilebilmesi için; alacakları dersin denk olduğu hususunda ders alacağı yükseköğretim kurumuna başlamadan önce vereceği dilekçeyi, biriminin ilgili anabilim dalı başkanı veya bölüm başkanına onaylatması ve dekanlığa/müdürlüğe sunması gerekir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Eğitim programı eğitim ve bilgisayar konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca Türkçe, matematik temel bilgisayar ve eğitim derslerini içerir. Bunlara ek olarak, öğrenciler ilk dönemde okullarda staj yapmak zorundadırlar. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu ve seçmeli dersler, fizik, programlama dilleri, işletim sistemleri ve uygulamaları, veritabanı sistemleri, çoklu ortam sistemleri, yazarlık dilleri, eğitim yazılımlar geliştirme ve değerlendirme, uzaktan eğitim, materyal geliştirme ve eğitim teknolojileri, eğitimde materyal kullanımı, bilgisayar destekli eğitimin temelleri, öğretim tasarımı, gelişim ve öğrenme, araştırma yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, sınıf yönetim, rehberlik ve bitirme projesidir. Öğrenciler toplam 2 dönem (7. ve 8.) farklı okullarda stajyer öğretmen olarak staj yapmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak istihdam edilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
(1) Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notu aşağıda yer alan esaslar göz önüne alınarak öğretimin özelliğine göre birim tarafından ayrıntılı olarak belirlenir: a) Üniversitede başarı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılan sınavlar ile belirlenir. Staj, uygulama, kamp, atölye çalışması, seminer, bitirme tezi, konser, proje, çizim, ödev ve diploma çalışması gibi özelliği olan çalışmalar, ilgili birimce değerlendirilir. b) Yarıyıl sonu sınavları her yarıyılın sonunda, iki yarıyıl süren derslerin yılsonu sınavları bahar yarıyılının sonunda, bütünleme sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde, yaz okulu sonu sınavları da yaz okulu dönemi sonunda yapılır. c) Her ders için, her yarıyılda/yaz okulunda en az bir ara sınavı yapılır. Ancak, performansa dayalı yıllık dersler bu kapsam dışında tutulabilir. ç) Öğrencilere, katılmadıkları ara sınavlar ile yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavları için mazeret sınavı uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulama esasları ilgili birimce belirlenir. d) Bir ders için yapılan ara sınavı notlarının aritmetik ortalaması o dersin ara sınavı notu olur. e) Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin ara sınavı/yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavı yapılmaz. f) Zorunlu hallerde ilgili kurul kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. g) Ara sınavı sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde duyurulur. ğ) Bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavına girebilmek için, derse kayıtlı olmak, devam etmek ve uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir. h) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavına girmek zorundadır. Ancak, Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsilen etkinliğe katılan öğrenciler ile bu etkinlik sırasında sakatlanan ve sakatlığı sağlık raporu ile belgelenen öğrencilere etkinlik ve/veya rapor süresi içinde giremediği sınavlar için birimin ilgili kurulunca bir sınav hakkı verilebilir. ı) Kuramsal ve uygulama kısımları birlikte yürütülen derslerin uygulama notlarının başarı notuna etki oranı birimlerce belirlenir. Kuramsal ve uygulama kısımları birbirinden ayrı olarak programlanan ya da sadece uygulamalardan ibaret olan derslerin sınav, not ve başarı durumları kuramsal dersler gibi değerlendirilir. i) Yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavlarının sonuçları, en geç son sınavı izleyen hafta içinde duyurulur. j) Uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydıyla, başarı notu, ara sınavı notunun/ara sınavları not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavlarında, 100 tam not üzerinden en az 50 almak zorundadır. k) Birden fazla ara sınavı uygulayan birimlerde yarıyıl sonu/yılsonu/yaz okulu sonu sınav muafiyeti uygulanabilir. l) Yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavı sonunda bir dersten başarılı sayılmak için bu fıkranın (j) bendinde yer alan şekilde hesaplanan notun en az 60 olması gerekir. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler bu dersi tekrar edemez ve bu dersle ilgili başka bir sınava giremez. m) Yaz okulu için başka yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrencilerin de başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. n) Tekrar edilen dersin başarı notunun hesaplanmasında, dersin tekrar edildiği dönemdeki ara sınavı notu/ara sınavlarının not ortalaması esas alınır. o) Mezuniyeti için başarması gereken uygulamasız ya da uygulaması başarılmış tek dersi bulunan öğrenciler, bu duruma düştükleri yarıyıl/yılsonundan itibaren; derse devam koşulunu daha önce yerine getirmişlerse, yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavının bitimini izleyen bir ay içinde biriminin ilgili kurulunca belirlenen tarihlerde açılacak tek ders sınavına katılabilir. Bu sınavda 100 tam not üzerinden en az 60 alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır ve mezuniyetlerine karar verilir. Öğrenciler, tek ders sınavına dersin okutulduğu yarıyıla bakılmadan her yarıyıl sonunda girebilir. Staj/kamp zorunluluğu olan birimlerde staj/kamp uygulamalarındaki başarısızlık ya da eksiklik tek ders sınavı hesabında göz önüne alınmaz. Tek ders sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınav sonuçlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları gerekir. ö) Yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınav sonuçlarının en geç akademik takvimde belirtilen tarihe kadar ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından OBİS’e işlenmesi ve sınav sonuç cetvellerinin öğrenci işleri bürolarına teslim edilmesi gerekir. p) Her türlü sınav evrakı, ilgili birimde en az iki yıl saklanır. r) Sınavda kopya yapan, kopyaya teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği anlaşılanlar o sınavdan sıfır alarak başarısız sayılır ve haklarında disiplin soruşturması açılır. s) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen derslerden muafiyet sınavına girebilir. Muaf tutulmuşlarsa, muafiyet sınavında almış oldukları not başarı notu olarak değerlendirilir. Ancak, muafiyet sınavında başarılı olan öğrenci isterse notunu yükseltmek amacıyla bu derslere kayıt yaptırabilir. Bu durumda muafiyet sınavında aldığı not geçersiz sayılır. Notlar ve değerlendirme MADDE 25 – (1) Notlar 100 üzerinden verilir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha küçükleri alt tam sayıya tamamlanır. Ayrıca notlar aşağıdaki tabloda belirtilen dereceler ve harflerle de ifade edilebilir: Alınan Not Derecesi Harf Karşılığı Katsayı 90-100 Pekiyi AA 4.00 85-89 Pekiyi BA 3.50 75-84 İyi BB 3.00 70-74 İyi CB 2.50 60-69 Orta CC 2.00 55-59 Başarısız DC 1.50 45-54 Başarısız DD 1.00 40-44 Başarısız FD 0.50 0-39 Başarısız FF 0.00
Mezuniyet Koşulları
(1) Mezun olabilmek için öğrencilerin, ilgili eğitim-öğretim programında yer alan tüm ders ve stajları başarı ile tamamlamaları gerekir. (2) Mezuniyet tarihi, sınavların bitimini izleyen iş günüdür. Staj gerektiren birimlerde staj son sınıfı takiben yapılıyorsa, mezuniyet tarihi staj bitimini izleyen iş günü olur.
Staj Durumu
Öğrencilerin 2 dönem boyunca öğretmenlik uygulaması yapmaları gerekmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu