Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Bekir Hakan KÖKSAL
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Onur TATLI
Anabilim Dalı Koordinatörü
Toplumların kalkınmasında eğitimin iyileştirilmesi ve çağdaş düzeye ulaştırılabilmesi kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bilgi çağının gerekleri doğrultusunda çeşitli alanlarda verilmeye çalışılan lisans eğitimi çoğu zaman gereksinimleri tam olarak karşılayamamaktadır. Bilimsel rekabet ortamı içinde hızlı bilgi üretimi ve hızlı gelişen teknoloji, üretim uygulamalarında çok kısa süreçlerde değişime yol açmaktadır. Bunun yanında giderek artan sağlık, çevre ve beslenme sorunları, beraberinde daha bilinçli üretim-tüketim politikaları uygulanmasını ve yeni yasal denetimlerin ortaya konulmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenlerle bilimsel çalışmalara ve özelleşmiş bilim alanlarında yetişmiş uzman personele gereksinim her geçen gün daha da artmakta, lisansüstü eğitim bir bakıma zorunlu hale gelmektedir. Kişilerde bu tür bir eğitim süreci belli bir alanda uzmanlaşma yanında, problemleri ortaya koyabilme, bağımsız araştırma yapabilme, olayları / sonuçları bilimsel bakış açısıyla irdeleyerek yorumlayabilme ve çözüm bulabilme yeteneği de kazandırmaktadır. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları bilim alanı, bilimsel ve ekonomik hayvancılık yapılabilmesi için temel olarak yem bilgisi, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları ile ilgili yeni bilgi ve teknikler geliştirmeye çalışan bir disiplindir. Bu alan, temel çalışma konuları çerçevesinde Zootekni, Biyokimya, Fizyoloji bilim alanları başta olmak üzere Mikrobiyoloji, Besin Hijyeni, Patoloji ve Klinik bilim alanları gibi birçok disiplin ile ilişkisi olan bir bilim dalıdır. Hayvanlardan elde edilen verimler, onların genetik potansiyelleri ile çevresel faktörlerin ortaklaşa etkisi sonucu ortaya çıkar. Çevresel faktörler içinde de hayvan besleme çok önemli bir yere sahiptir. Farklı türdeki çiftlik / gelir hayvanlarının değişik yaş ve verim dönemlerinde beslenmesi ile beslenme hastalıkları konularındaki temel bilgiler, veteriner hekimlik mesleğinin başarılı bir şekilde uygulanmasında büyük önem taşır. Ayrıca, son yıllarda çiftlik / gelir hayvanları yetiştiriciliğinin en ekonomik şekilde yapılmasında, temel ilke olarak, koruyucu hekimlik anlayışı benimsenmiştir. Koruyucu hekimlik anlayışının entansif hayvancılıkta başarılı olarak (hayvanların sağlıklı olarak yetiştirilebilmesi, üretilebilmesi ve yüksek verim sağlanabilmesi aşamalarında) uygulanabilmesi için de besleme ve beslenme hastalıkları konularının lisans veya lisansüstü eğitim süreci içinde önemli bir yeri vardır. Çünkü hayvanların doğru beslenmesi, hayvanın yalnız verim potansiyelini değil aynı zamanda hastalıklara karşı direncini de büyük ölçüde güvence altına alır. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı gibi hem rutin hem de deneysel laboratuvar çalışmalarına dayalı disiplinlerde lisans ve lisansüstü eğitim için yeterli öğretim üyesi yanında, yeterli laboratuvar olanakları ve hayvan materyaline de sahip olma zorunluluğu vardır. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi fiziki mekân ve donanım itibariyle ülkemizin en büyük ve modern hayvan hastanesine sahiptir. Bunun yanında Veteriner Fakültesinde yer alan tüm anabilim dallarının rutin ve araştırmalara dayalı bazı spesifik analizleri yapabilecek laboratuvarı bulunmaktadır. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı ve Veteriner Fakültesi Deneysel Araştırma Üniteleri, lisansüstü eğitimin gerektirdiği temel cihaz, ekipman ve malzeme donanımına sahiptir. Diğer laboratuvarlarla birlikte Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalının da rutin analiz sayısında her geçen yıl artış gözlenmektedir. Ülkemizde benzer referans laboratuvarlarında yapılabilen temel yem analizleri başarı ile Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Laboratuvarında da yapılabilmektedir. Lisansüstü eğitimde önemli bir boşluğu dolduran Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalının öğretim üyesi yanında, fiziki mekân ve donanımı ile lisansüstü eğitim-öğretim için yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Lisansüstü Eğitim 1998 yılında Yüksek Lisans, 2004 yılında ise Doktora düzeyinde başlamıştır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu