Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Tanju DEMİR
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ÇEKEN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Yasin AKMEŞE
Anabilim Dalı Koordinatörü
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı
Tarihçesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programı 2003-2004 yılında başlamıştır.
Misyon
Bugünün şekillenmesinde birinci derecede rolü bulunan geçmişin, özellikle yakın geçmişin, bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenerek anlaşılabileceği tespitinden yola çıkarak, tarih perspektifi kazanmış, olaylara ve sorunlara eleştirel ve olabildiğince nesnel bakabilen bireyler yetiştirmek; Aynı yöntem ve bakış açısı ile bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde dünya tarihi ve bu çerçevede Türk tarihinin değişik safhalarını ve Türklerin yaşadıkları değişik coğrafyalarda temas kurdukları toplumlarla etkileşim süreçlerini inceleyerek, insanlık ve ülke yararına olmak üzere, toplum hafızasının sağlıklı bir biçimde oluşmasına katkıda bulunmak; Bugünün anlaşılması ve geleceğe dönük politikalar oluşturulup kararlar alınmasında, tarihî tecrübenin bilincine varılmasının sağlayacağı etki ve katkı ile tarih alanındaki bilgi birikiminin önemini kavratmak; Söz konusu bulgu ve bilgileri toplumun hizmetine sunmak ve bu amaçla araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.
Vizyon
Geçmişin incelenmesi önemli ölçüde günün koşulları ve yöntemleri ile şekillendiğinden, yapılmakta olan bilimsel bilgi üretimini ve verilen eğitimi, çağdaş yöntem ve teknikler ile güncelleştirmek; Bu çerçevede, sorgulayıcı ve yenileşmeci bir anlayışla, ülke insanının bilgi birikimi ve kültürel donanımının yükselmesi ve Türkiye’nin bilim ve medeniyete ciddi katkılar sunan bir ülke konumuna gelmesi amacıyla çalışan bir anabilim dalı olmak. Yurt içerisindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği için gerekli koşulları sağlayarak, ortak projeler yapmak. Socrates, Erasmus gibi programlardan yararlanarak öğrencilerimizi yurt dışındaki üniversitelere eğitim ve öğretim için göndermek. Ulusal ve uluslararası alanlarda bilim adamı yetiştirme kapasitesini artırmak. Nitelikli bir eğitim vermek için gerekli eğitim kadrosunun ve teknik kadronun (araştırma görevlisi, uzman, teknisyen vb..) teminini sağlamak. Daha iyi ortamların (derslik, laboratuar ve bilgisayar odalarının modernizasyonu ve kurulması) oluşturulmasını sağlamak. Ulusal ve Uluslararası sempozyum, panel, kongre gibi bilimsel faaliyetleri periyodik olarak gerçekleştirerek bilimsel ortamın zenginleşmesini sağlamak. Her aşamadaki derslerde interaktif katılımı sağlamak. Anabilim Dalında eğitim ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi için teşvik ve ödül sistemini yaygınlaştırmak. Lisansüstü çalışmalar sırasında araştırmacıların yalnızca anabilim dalı içindeki diğer çalışma arkadaşları ve tüm öğretim üyeleriyle etkileşimiyle yetinmeyip, aynı zamanda onlara ülkemizdeki ve dünyadaki öğretim üyeleriyle tanışma ve etkileşme fırsatını sağlamak. Disiplinlerarası araştırma grupları kurarak disiplinlerarası çalışmaları özendirmek. Yapılacak çalışmalarla, tarih biliminin toplum içerisindeki önemi ve güncelliğinin artırılması.
Amaç
Öğrencinin mezun olduğu lisans programında elde ettiği alan bilgisini ilerletmesini; bilgi, kültür ve becerilerini geliştirmesini; bilimsel düşünme yeteneğini kazanmasını; araştırma yöntem ve tekniklerini geliştirerek bilimsel bilgi üretebilmesini, özgün eserler ortaya koyabilmesini sağlamak ve Tarih alanında uzman yetiştirmek. Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarının amacı, her şeyden önce üniversitelerin akademik eleman ihtiyaçlarını temin etmeye yönelik çalışmalar yapmaktır. Bunun yanında, tarih biliminde kendini geliştirmek isteyen kişilere, bilimsel yöntemler içinde, analitik, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı vererek, tahlil ve sentez yapabilme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu