Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Temel Onkoloji ve Kanser Biyolojisi Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Temel Onkoloji Anabilim Dalı Temel Onkoloji ve Kanser Biyolojisi Yüksek Lisans Programı 2016 yılında YÖK onayı ile kurulmuş anabilim dalıdır. 2018 yılından beri mezun vermektedir. Tıp Doktoru, Genetik ve Moleküler Genetik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Eczacılık, Veteriner Hekimler, Diş Hekimleri ve Biyomühendislik bölümü mezunu olan kişiler Temel Onkoloji alanında yüksek lisans yapma olanağına sahiptir. Translasyonel bakış açısıyla eğitim, araştırma ve laboratuar hizmeti veren bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Onkoloji Enstitüsü ve Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Patoloji, Histoloji ve Embriyoloji) ve klinik dallara (Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Pediatrik Onkoloji, Prevantif Onkoloji, Hematoloji) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir. Bölüm Ayrıntılı Bilgi: https://akademik.adu.edu.tr/ad/sbe/tokb/
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Temel Onkoloji ve Kanser Biyolojisi Yüksek Lisans" derecesi alırlar. Bölüm Ayrıntılı Bilgi: https://akademik.adu.edu.tr/ad/sbe/tokb/
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kayıt ve kabul için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönergesinin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanmaktadır. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir. Bölüm Ayrıntılı Bilgi: https://akademik.adu.edu.tr/ad/sbe/tokb/
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yatay geçişler her yarıyıl başında anabilim dalları tarafından kontenjanları belirlenerek Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp ilan edilmek koşulu ile kayıt döneminde yapılabilir. Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Yüksek Lisans derecesi alabilmek için, bir yüksek lisans öğrencisinin öğrenimi boyunca 21 (yirmibir) ulusal kredilik 7 (yedi) adet ders ve 1 (bir) adet seminer dersinden az olmamak koşulu ile birlikte uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsayan toplam en az 120 AKTS kredisini başarı ile tamamlamak zorundadır. Yüksek lisans öğrencilerinin enstitütü ortak seçmeli derslerinden alacağı dersler yüksek lisans kredisine ve not ortalamasına dahil edilemez.
Program Profili
Temel Onkoloji Anabilim Dalı 2016 yılında yüksek lisans programına başlamıştır. Bu programın amacı Temel onkoloji bilgisi ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır. Program bölüm zorunlu dersleri ile birlikte temel onkolojinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer Anabilim Dalı ve Enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler. Bölüm Ayrıntılı Bilgi: https://akademik.adu.edu.tr/ad/sbe/tokb/
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu programın mezunları kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir ve mülakatta başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir. Bölüm Ayrıntılı Bilgi: https://akademik.adu.edu.tr/ad/sbe/tokb/
Mezuniyet Koşulları
Yüksek Lisans derecesi alabilmek için, bir yüksek lisans öğrencisinin öğrenimi boyunca 21 (yirmibir) ulusal kredilik 7 (yedi) adet ders ve 1 (bir) adet seminer dersinden az olmamak koşulu ile birlikte uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsayan toplam en az 120 AKTS kredisini başarı ile tamamlamak zorundadır. Bölüm Ayrıntılı Bilgi: https://akademik.adu.edu.tr/ad/sbe/tokb/
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu