Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Moleküler Biyoteknoloji Disiplinlerarası Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Moleküler Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı-Normal Öğretim
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar Moleküler Biyoteknoloji Yüksek Lisans Diploması (Master of Science) alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans kontenjanları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler her yarıyıl başında ilan edilir. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; Yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir. ALES’den fen bilimleri için sayısal veya eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar. Yüksek lisans programına başvuruda, adayların son başvuru tarihine kadar sağlaması gereken belgeler şunlardır: Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği. Lisans not ortalaması ve not dökümü. ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi. Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi ALES veya TUS puanının %50’si, lisans diploma notunun %20’si ve mülakat değerlendirmesinin %30’u toplanarak yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
İlgili enstitü bünyesindeki başka ABD veya ASD’de veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. Yatay geçişler; ABD veya ASD başkanlığının teklifi EYK’nın kararı ile belirlenir. Yatay geçiş için öğrencinin; ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması, geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının 100 tam not üzerinden yüksek lisans için en az 70 veya eşdeğeri puan olması gerekir. Öğrencinin kabul edildiği programdaki intibakına ABD veya ASD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ca karar verilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla programda yer alan derslerden veya ilgili alanlardan alınan derslerden, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yılsonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci, tez danışmanı atamasından sonra tez çalışması ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
Program Profili
Bu yüksek lisans programında temel ve tanısal moleküler biyoteknoloji alanındaki prensip ve uygulamalar ile ilgili kapsamlı temel bilginin verilmesi amaçlanmıştır. Yüksek lisans öğrencilerine moleküler biyoteknoloji kavramları, gen klonlanması, gen ekspresyonu, nükleik asit ve protein izolasyonu, nükleik asit çoğaltılması ve gen varyantlarının oluşturulması, hibridizasyon yöntemleri, hastalık etkenlerinin tanılanması, virulans faktörleri ve antijenik yapılar, bağışıklık sistemi ve aşı, enzimler ve rekombinant üretimleri gibi konular anlatılacak ve bu yöntemlerin nasıl kullanacakları konusunda bilgiler verilecektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Araştırma kuruluşlarında, Laboratuvarlarda, Gıda sanayiinde, Tıbbi ve Tarımsal İlaç sanayiinde, İlaç pazarlamada, Milli parklarda, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında, Çevre Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Biyolog, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi görevleri yerine getirmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Eğitim öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ve yarıyıl ve yaz okulu sonu sınav notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavı notunun en az 70 puan olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu