Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Turizm İşletmeciliği Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Turizm İşletmeciliği Doktora Programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 60 AKTS kredisi ile 24 ulusal kredilik 8 adet ders ve seminer dersinden az olmamak koşulu ile yeterlilik sınavı, tez önerisi ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsayan 240 AKTS kredisinden; lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için 42 ulusal kredilik 14 ders ve Seminer dersinden az olmamak koşulu ile yeterlilik sınavı, tez önerisi ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsayan 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının ulusal kredisi yoktur, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Daha önce alınmamış olmak koşulu ile en çok 3 ders yüksek lisans programından seçilebilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora düzeyinde birer program yürütüldüğünden anabilim dalı içerisinde değişim veya geçiş söz konusu değildir. Ancak diğer üniversitelerin benzer nitelikteki programlarından yatay geçiş olanağı bulunmaktadır. Bu tür geçişlerde anabilim dalı kurulunun görüşü doğrultusunda intibak programları uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece
Doktora
Kayıt ve Kabul Koşulları
Turizm İşletmeciliği Doktora Programına başvurabilmek için; 1. Doktora programına başvuran adayların bir lisans veya ABD başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK’ca onaylanan bir programdan tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 2. Adayların lisans/yükseklisans eğitimlerinden en az birini turizm alanında yapmış olmaları gerekir. 3. ALES eşit ağırlık puan türünden en az 55 puan,lisans diploması ile başvuranlardan ise üst puan Sosyal Bilimler Enstitüsü kararında belirtilmek kaydıyla, en az 80 puan almış olmaları gerekir. 4. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana, tezli yüksek lisans mezunlarının en az 75 puan almaları gerekmektedir. 5. Adayların, merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından birinden bu puana denk puana sahip olmaları gerekmektedir. 6. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimin en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES belgesi istenmez. 7. Turizm İşletmeciliği Doktora Programına başvuracak adayların, lisans veya yüksek lisans diploması ve/veya üniversite tarafından onaylı örneği; lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü; TS/ ALES veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi; YDS veya eşdeğer yabancı dil belgesini hazırlamaları gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan başardığı dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin krediye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği; ABD’nın teklifi, EYK’nın kararı ile belirlenir Yatay geçişlerde öğrencinin aldığı tüm dersleri başarmış olması en az 75 not ortalamasını tutturmuş olması şartı aranır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Turizm İşletmeciliği Doktora Programının tamamlanma süresi, lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari on yarıyıl olmak üzere azami on dört yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari sekiz yarıyıl olmak üzere azami on iki yarıyıldır.
Program Profili
Turizm İşletmeciliği Doktora Programının tamamlanma süresi, lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari on yarıyıl olmak üzere azami on dört yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari sekiz yarıyıl olmak üzere azami on iki yarıyıldır. Eğitim dili Türkçedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar için konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek-içecek işletmeleri, termal turizm merkezleri, tur operatörlüğü işletmeleri, kongre-konferans merkezleri, marina işletmeciliği, hava yolları ve charter şirketleri, denizcilik ve kurvaziyer işletmeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimleri, enformasyon merkezleri ve akademik kariyer gibi birçok farklı alanda istihdam olanağı mevcuttur.
Üst Derece Programlara Geçis
Yurt içi ve yurtdışı çeşitli üniversitelerde doktora sonrası programlara katılma olanağı vardır.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Programda öğrencilerin performansı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Değerlendirme 100 tam üzerinden yapılır. Ara sınav notunun %40’ı ile final sınav notunun %60’ı toplamı en az 75 olan öğrenci başarılı sayılır. Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya karma sistemle yapılabilir. Her bir derste ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı önceden belirlenerek öğrenciye bildirilir. Değerlendirme sisteminin çift harf ve 4’lük sistemlerdeki karşılıkları tabloda verilmiştir. Değerlendirme Tablosu 100 Puan Çift Harf 4’lük Puan Değerlendirme 90-100 AA 4.00 Pekiyi 85-89 BA 3.50 Pekiyi 75-84 BB 3.00 İyi 0-74 CB 2.50 Orta
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için 60 AKTS kredisi ile 24 ulusal kredilik 8 adet ders ve seminer dersinden az olmamak koşulu ile yeterlilik sınavı, tez önerisi ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsayan 240 AKTS krediyi ve tez çalışmasını; lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için 90 AKTS kredisi ile 42 ulusal kredilik 14 ders ve 1 Seminer dersinden az olmamak koşulu ile yeterlilik sınavı, tez önerisi ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsayan 300 AKTS kredisini ve tez çalışmasını başarılı biçimde tamamlamak gerekir.
Staj Durumu
Turizm İşletmeciliği Doktora Programında staj uygulaması bulunmamaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu