Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Klinik Psikoloji Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Doktora programına hem lisans hem de yüksek lisans mezunları kabul edilebilmektedir. Program tüm öğrenciler için teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlararası değişim ve geçiş şimdilik mümkün değildir.
Kazanılan Derece
Doktora
Kayıt ve Kabul Koşulları
Öğrencilerin yüksek lisans programlarına kaydı, Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun öğrencilerin kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Program, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den ve 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere 240 AKTS kredisi gerektirmektedir. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisi gerektirmektedir. .
Program Profili
Klinik Psikoloji (Bütünleşik) Doktora Programı, psikoloji bölümünde yürütülmektedir ve psikiyatri, adli tıp, sosyoloji, felsefe, halk sağlığı gibi bilim dallarıyla işbirliği içindedir. Program hem psikolojik sorunların ortaya çıkması ve ele alınmasıyla ilgili bilimsel araştırma yapabilme, hem de psikolojik sıkıntıların önlenmesi, değerlendirilmesi ve psikoterapisiyle ilgili uygulama yapabilme yeterliliğine sahip ve etik ilkeleri gözeten akademisyen ve uygulamacılar yetiştirmeye ilişkin ders ve uygulamaları içermektedir. Programda 3 profesör 1 doçent 1 yardımcı doçent olmak üzere toplam 5 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Klinik Psikoloji Doktora Programından mezun olanlar Üniversitelerde öğretim üyesi ya da üniversite ya da başka kurumlarda bağımsız araştırmacı olarak çalışabildikleri gibi, kamu ya da özel kuruluşlarda psikolojik hizmet verebilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Doktora lisansüstü eğitimin son derecesidir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için sınavlar ve ölçme değerlendirme yöntemi ilgili derse ilişkin bilgiler arasında verilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olmak için, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den ve 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere 240 AKTS kredisini tamamlamak gerekmektedir. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisini tamamlamak gerekmektedir. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilmektedir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilmektedir.
Staj Durumu
Öğrencinin, mesleğinin gerektirdiği profesyonel çalışma sürecinin psikolojik içeriğiyle ilgili olan yetkinlikleri (birincil yetkinlikler) ve uygulayıcının etkili bir şekilde hizmet vermesini sağlayan yetkinlikleri (etkinleştiren yetkinlikler) elde edebilmesi ve mesleğini bağımsız icra edebilmesi için gerekli olan standartlar için teori ve uygulama yeterliğini kazanması amacıyla psikolog-uygulamacı olarak süpervizyon altında staj yapmasıdır. Program kapsamında tanımlanmış Klinik Psikoloji Uygulamaları dersleriyle (Her biri 6 AKTS değerinde 10 ders) 900 saat uygulama yapar. Bu uygulamalar psikolojik değerlendirme sürecinde gerekli değerlendirme araçlarını (gözlem, görüşme, test vb.) doğru olarak seçme, uygulama, yorumlama ve raporlandırma, olgu raporları yazma, kuramsal olarak edinilmiş psikoterapi bilgilerinin uygulama alanında gözlenmesi, hastalara uygulanma süreçlerine katılınması ve uygun olgularda çalışma ekibiyle işbirliği içersinde uygulanmasını kapsar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu