Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı - Normal Öğretim
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tam zamanlı önlisans eğitimi verilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası geçiş “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimleriyle yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar "Büro hizmetleri meslek elemanı- Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü ÖSYM aracılığıyla yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alınan dersin eşdeğeri varsa bölüm görüşü alınarak birim yönetim kurulunca öğrenci eşdeğer dersten muaf tutulmaktadır. Ayrıca programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersleri için eğitim öğretim yılının başında bir defaya mahsus olmak üzere muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 işgünü stajını tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Program Profili
Bu program kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetsel faaliyetlerini düzenleyebilecek ve genel büro hizmetlerini gerçekleştirebilecek, değişen yönetim anlayışına ve iş akışına uyum sağlayabilecek bilgi ve beceriye sahip meslek elemanları yetiştirmektedir. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi beceri ve davranışlar büro yönetimi ve yönetici asistanlığı meslek elemanı adayının özel ya da kamu kuruluşlarında sekreter, yönetici asistanı büro yönetici ya da aldıkları seçmeli derslere paralel olarak farklı sekreterlik türlerinde çalışabilmeleri için yeterlilik sağlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Sektör ayrımı yapmaksızın tüm kamu ve özel kurum yada kuruluşların büro yapılanmalarında çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavlarında (DGS)belirlenmiş olan şartlar dahilinde lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Not değerlendirilmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesinde yer alan şekilde uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40'nın; final sınav puanının %60'ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin ara sınav puanı ile yarıyıl/yıl içi diğer etkinliklerinden aldıkları puanlar değerlendirilmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız (devamsız) ilan edilir.
Mezuniyet Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretimi ile ilgili esaslar bölümünde belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü stajını başarı ile tamamlamak
Staj Durumu
Adnan Menderes Üniversitesi, Atça Meslek Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesi Çerçevesinde Program öğrencilerinin Okul-Sanayi Koordinatörünün yönetim ve sorumluluğunda, Adnan Menderes Üniversitesinin İlgili birimlerinde, bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, Yurt içi ve yurt dışında ilgili meslek odalarına kayıtlı ve Atça Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az ön lisans mezunu kişilerin çalıştırıldığı bürolarda 30 (otuz) işgünü staj yapma zorunluluğu vardır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu