Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Yaşlı sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesini sağlama yeterliliğini kazandırmada yeterlidir
2.Yaşlı sağlığını etkileyen faktörleri belirleyebilme becerisine sahiptir.
3.Yaşlı bireyin temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilir ve bu doğrultuda yaşlı bireyin ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanır.
4.Yaşlı sağlığı ve bakımı ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilir, verileri yorumlayıp değerlendirebilir ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilir.
5.Temel sağlık bilgisine sahip olma ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği acil uygulamaları ve alınması gereken tedbirleri çalışma ortamında uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
6.Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını, davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi temel düzeyde kavrayabilir.
7.Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
8.Yaşlı bakımı alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde sağlık ekibi üyesi olarak sorumluluk alır.
9.Yaşlılarda sosyal rehabilitasyon için temel düzeyde etkinlikler planlayıp uygulayabilir.
10.Yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik değişimlerini anlayarak bu konudaki gereksinimlerini karşılayabilir.
11.Yaşlı Bakımı ile ilgili konularda, iş güvenliği, yaşlı ve çalışan sağlığının korunması, çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir.
12.Alanıyla ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilir.
13.Sağlık Hizmetleri ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve hasta hakları bilgisi ve bilincine sahiptir
14.Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu