Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - Normal Öğretim
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Programa dâhil olacak öğrencilerin ÖSYM’nin ( Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) belirttiği yeterli puanı alması gerekir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Öğretmenlik alanında lisans diploması verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yatay/dikey geçişlerde kabul esasları şunlardır: a) Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Birimlerin ilgili kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir. b) Meslek yüksekokulu mezunlarının dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak esaslar şunlardır: a) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğrenciler, öğretim yılının ilk iki haftası içinde, dilekçelerine eşdeğer saydırmak istedikleri ders/derslerle ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek, ilgili dekanlıklara/müdürlüklere başvurabilirler. b) Eşdeğer saydırılması istenilen ders/derslerin içerikleri benzer, ilgili öğretim elemanı ve bölüm/program/anabilim dalı görüşü de olumlu ise ilgili kurul bu ders/derslerin eşdeğerliğine karar verebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin kredileri ilgili birimdeki mevcut ders kredisi gibi değerlendirilir. c) Dersleri eşdeğer saydırmada öğrencinin başarı notu, o dersi alıp başardığı yükseköğretim kurumundaki notudur. Ancak, dersin eşdeğer sayılabilmesi için başarı notunun en az altmış olması gerekir. ç) Yüzlük not sisteminde notlandırılmış derslerin başarı notu geldiği yükseköğretim kurumundaki notun aynısı olarak yazılır. Katsayı ile notlandırılmış derslerin başarı notu bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki aralıklar dikkate alınmak suretiyle, Senato tarafından düzenlenen dörtlük sistemdeki notların yüzlük not sistemindeki karşılıkları tablosu esas alınarak belirlenir. Harfler veya derece ile notlandırılmış olan derslerin başarı notunun yüzlük sistemdeki not karşılığı öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunca onaylanmış belgeye göre, belgelendirilmediği takdirde ise bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki aralıkların ortalaması dikkate alınarak belirlenir. d) Dersleri eşdeğer saydırmaya bağlı olarak öğrencisi olunan bölüm ya da programa aktarılan kredi tutarının, bir yarıyıllık kredi toplamının %70’ini aşması durumunda birimin ilgili kurulu, bölüm başkanının görüşünü de alarak öğrencinin daha üst ve uygun bir yarıyıla intibakını yapabilir. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır. e) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, ders eşdeğerlik değerlendirmeleri de bu fıkranın (b) bendine göre yapılır. f) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programından almış olduğu eşdeğer derslerinden muaf tutulur ve muaf tutulduğu derslerle birlikte önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersleri, transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz. g) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersler transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz. ğ) Dersleri eşdeğer saydırma başvurularının değerlendirilmesinde; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki dersler hariç, lisans programı uygulanan bir birime yerleştirilen öğrencilerin açıköğretim programları ile ön lisans programlarında daha önce başarılmış olan dersleri, ön lisans programı uygulanan bir birime yerleştirilen öğrencilerin ise açıköğretim programlarında daha önce başarılmış olan dersleri eşdeğer sayılmaz. h) Yaz okuluna başka yükseköğretim kurumlarında devam etmek isteyen öğrencilerin eşdeğerlik talebinin değerlendirilebilmesi için; alacakları dersin denk olduğu hususunda ders alacağı yükseköğretim kurumuna başlamadan önce vereceği dilekçeyi, biriminin ilgili anabilim dalı başkanı veya bölüm başkanına onaylatması ve dekanlığa/müdürlüğe sunması gerekir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara öğretmenlik alanında lisans diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa dâhil olacak öğrencilerin ÖSYM’ (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) nin belirttiği yeterli puanı alması gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, öğrenimini tamamlamadan veya mezun olarak ÖSYM tarafından fakülteye yerleştirilen veya yatay geçişle kayıt yaptıran öğrenciler eşdeğer saydırılmak istenilen ders/derslerin kredileri arasında bir kredi saatlik eksiklik olması durumunda ders/derslerin içerikleri benzer, ilgili anabilim dalı görüşü de olumlu ise; Yönetim Kurulu bu derslerin eşdeğerliğine karar verebilir. Eşdeğer sayılan ders/derslerin kredileri, fakültenin mevcut ders kredisi gibi değerlendirilir. Dersleri eşdeğer saydırmada; öğrencinin başarı notu o dersi alıp başardığı yükseköğretim kurumundaki notudur. Ancak, dersin eşdeğer sayılabilmesi için başarı notu en az altmış olmalıdır. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır. ERASMUS değişim programı, Adnan Menderes Üniversitesi dış ilişkiler ofisi ve öğrenci işleri Daire Başkanlığı ile uyumlu olarak yürütülür.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için her dersin ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olmasını sağlayabilmektir.
Program Profili
Program, meslek bilgisi ve alan bilgisi ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinin meslek bilgisi ve alan eğitimi ilgili bilgileri edinmeleri, günümüz dünyasına ayak uyduracak nitelikleri kazanmaları için gereken nitelikler, bir öğretmen olarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunacak genç nesiller yetiştirme düzeyindedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu program mezunları, KPSS'den (Kamu Personeli Seçme Sınavı) gereken puanı almaları durumunda MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak atanmaktadır.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans programından başarılı olan öğrenciler ALES (Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi ve Giriş Sınavı) ve yabancı dil sınavından yeterli puanı almaları halinde Yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini yapmaya hak kazanırlar.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin ara sınavı, yarı yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılamaz. Ara sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten iki hafta içinde öğretim elemanları tarafından Dekanlığa teslim edilir ve Dekanlıkça hemen ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için, derse kayıtlı olmak, devam etmek ve uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir. Türkiye’yi, Üniversiteyi veya yönetim kurulu kararı ile fakülteyi temsilen sportif-kültürel yarışma ve gösterilere katılan öğrenciler ile bu etkinlik sırasında sakatlanan ve sakatlığı sağlık raporu (hastane kurul raporu) ile belgelenen öğrencilere etkinlik ve/veya rapor süresi içinde giremediği sınavlar için Yönetim Kurulu tarafından bir sınav hakkı verilebilir. Kuramsal ve uygulama kısımları birlikte yürütülen derslerde, dersin uygulamalarını başaramayan öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Sınavların bitimini izleyen iş gününe kadar; öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almaması ve öğrenim süresini tamamlaması, dersin değerlendirme durumuna göre sözlü ya da yazılı sınavlardan ortalama olarak 60 puan alması zorunludur. Ayrıca ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu /bütünleme sınav notunun %60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından 100 üzerinden 50 alma zorunluluğu vardır.
Mezuniyet Koşulları
YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından belirlenen ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programında yer alan toplam ders kredisini tamamlamış olmak ve aldığı tüm alan, meslek bilgisi ve seçmeli derslerden başarılı olmak. Derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için her dersin ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gereklidir.
Staj Durumu
Staj uygulamaları, eğitim fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve uygulama ilköğretim okulları işbirliği ile uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni gözetiminde iki yarıyılda gerçekleştirilmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu