Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Fen Bilgisi Öğretmenliği - Normal Öğretim
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı dört yıl lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçiş söz konusu değildir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Öğretmenlik alanında lisans diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa dâhil olacak öğrencilerin ÖSYM’nin belirttiği yeterli puanı alması gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, öğrenimini tamamlamadan veya mezun olarak ÖSYM tarafından fakülteye yerleştirilen veya yatay geçişle kayıt yaptıran öğrenciler eşdeğer saydırılmak istenilen ders/derslerin kredileri arasında bir kredi saatlik eksiklik olması durumunda ders/derslerin içerikleri benzer, ilgili anabilim dalı görüşü de olumlu ise; Yönetim Kurulu bu derslerin eşdeğerliğine karar verebilir. Eşdeğer sayılan ders/derslerin kredileri, fakültenin mevcut ders kredisi gibi değerlendirilir. Dersleri eşdeğer saydırmada; öğrencinin başarı notu o dersi alıp başardığı yükseköğretim kurumundaki notudur. Ancak, dersin eşdeğer sayılabilmesi için başarı notu en az altmış olmalıdır. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır. ERASMUS değişim programı, Adnan Menderes Üniversitesi dış ilişkiler ofisi ve öğrenci işleri Daire Başkanlığı ile uyumlu olarak yürütülür.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için her dersin ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olmasını sağlayabilmektir.
Program Profili
Program, meslek bilgisi ve alan bilgisi ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin meslek bilgisi ve alan eğitimi ilgili bilgileri edinmeleri, günümüz dünyasına ayak uyduracak nitelikleri kazanmaları için gereken nitelikler, bir öğretmen olarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunacak genç nesiller yetiştirme düzeyindedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Fen Bİlgisi Öğretmeni olarak atanmaktadır.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans programından başarılı olan öğrenciler ALES ve yabancı dil sınavından yeterli puanı almaları halinde Yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini yapmaya hak kazanırlar.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin ara sınavı, yarı yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılamaz. Ara sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten iki hafta içinde öğretim elemanları tarafından Dekanlığa teslim edilir ve Dekanlıkça hemen ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için, derse kayıtlı olmak, devam etmek ve uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir. Türkiye’yi, Üniversiteyi veya yönetim kurulu kararı ile fakülteyi temsilen sportif-kültürel yarışma ve gösterilere katılan öğrenciler ile bu etkinlik sırasında sakatlanan ve sakatlığı sağlık raporu (hastane kurul raporu) ile belgelenen öğrencilere etkinlik ve/veya rapor süresi içinde giremediği sınavlar için Yönetim Kurulu tarafından bir sınav hakkı verilebilir. Kuramsal ve uygulama kısımları birlikte yürütülen derslerde, dersin uygulamalarını başaramayan öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Sınavların bitimini izleyen iş gününe kadar; öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almaması ve öğrenim süresini tamamlaması, dersin değerlendirme durumuna göre sözlü ya da yazılı sınavlardan ortalama olarak 60 puan alması zorunludur. Ayrıca ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu /bütünleme sınav notunun %60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından 100 üzerinden 50 alma zorunluluğu vardır.
Mezuniyet Koşulları
YÖK tarafından belirlenen ve Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programında yer alan toplam ders kredisini tamamlamış olmak ve aldığı tüm alan, meslek bilgisi ve seçmeli derslerden başarılı olmak. Derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için her dersin ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gereklidir.
Staj Durumu
Öğrenciler son sınıfta Güz yarıyılında Okul Deneyimi, bahar yarıyılında ise Öğretmenlik Uygulaması dersi alarak Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu okullarda uygun gün ve saatlerde öğretmenlik deneyimi kazanmak üzere gruplar halinde gözlem ve uygulama yapmaktadırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu