Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Normal Öğretim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) - İkinci Öğretim
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa kayıt olacak öğrencilerin ÖSYM’nin belirttiği yeterli puanı alması gerekmektedir
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Adnan Menderes Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır. Meslek yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları amacı ile lisans programlarında kontenjan ayrılır. Meslek yüksekokulu mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokullarının hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türleri, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenir ve ilan edilir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl, meslek yüksekokulu ve açık öğretim önlisans mezunları ile o yıl son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenlerin hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir sınava alınırlar. Yerleştirmede, adayların sınavda elde ettikleri puanlar ile meslek yüksekokulu veya programlarında alınan akademik not ortalamaları göz önünde tutulur. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ağırlıklı Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimlerine Hazırlık Programı uygulanır. Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler bakımından en az %70 ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve laboratuar imkânlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek birinci fıkradaki koşullar bakımından anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için her dersin ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olmasını sağlayabilmektir.
Program Profili
Lisans programının iki temel amacı bulunmaktadır: (1) psikolojik danışman adaylarına genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırmak ve (2) başta eğitim kurumları olmak üzere sağlık ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB’te Rehber Öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra programdan mezun olan bireyler, Adliyelerde, Ceza ve Tutuk Evlerinde, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda, Aile Danışmanlık Merkezlerinde, Özel Eğitim ve Danışmanlık Merkezlerinde, özel okullarda, dershanelerde ve özel Hastanelerde psikolojik danışman olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans programından başarılı olan öğrenciler ALES ve yabancı dil sınavından yeterli puanı almaları halinde Yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini yapmaya hak kazanırlar.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin ara sınavı, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı yapılamaz. Ara sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten iki hafta içinde öğretim elemanları tarafından Dekanlığa teslim edilir ve Dekanlıkça hemen ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için, derse kayıtlı olmak, devam etmek ve uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir. Türkiye’yi, Üniversiteyi veya yönetim kurulu kararı ile fakülteyi temsilen sportif-kültürel yarışma ve gösterilere katılan öğrenciler ile bu etkinlik sırasında sakatlanan ve sakatlığı sağlık raporu (hastane kurul raporu) ile belgelenen öğrencilere etkinlik ve/veya rapor süresi içinde giremediği sınavlar için Yönetim Kurulu tarafından bir sınav hakkı verilebilir. Kuramsal ve uygulama kısımları birlikte yürütülen derslerde, dersin uygulamalarını başaramayan öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Sınavların bitimini izleyen iş gününe kadar; öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almaması ve öğrenim süresini tamamlaması, dersin değerlendirme durumuna göre sözlü ya da yazılı sınavlardan ortalama olarak 60 puan alması zorunludur. Ayrıca ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu /bütünleme sınav notunun %60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından 100 üzerinden 50 alma zorunluluğu vardır.
Mezuniyet Koşulları
YÖK tarafından belirlenen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programında yer alan toplam ders kredisini tamamlamış olmak. Derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için her dersin ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gereklidir.
Staj Durumu
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı öğrencileri, 3. yarıyılda “Okullarda Gözlem” ve 8. yarıyılda da “Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması” ve “Kurum Deneyimi” derslerini almaktadırlar. Bu dersler kapsamında, öğrenciler belirlenen kurumların rehberlik ve psikolojik danışmanlık servislerinde gözlem ve uygulama yapmaktadırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu