Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Matematik - Normal Öğretim
Matematik (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bölümde, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Lisans: Öğrenci, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavından aldığı sonuca göre lisans programına yerleştirilir. Bölümde eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde eğitim dili, Türkçe’dir. Öğrenciler mezun olabilmek için 5/i dersleri 19 kredi (19 AKTS), seçmeli dersler en az 39 kredi (78 AKTS), zorunlu dersler 82 kredi (135 AKTS) ve ders havuzu seçmeli dersleri 8 kredi (8 AKTS) olmak üzere toplam en az 148 kredi (240 AKTS) tamamlamak zorundadır. Yüksek Lisans: Yüksek Lisans programı için Üniversitenin ve bölümün ihtiyacına göre ilan verilir ve öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsünce belirlenen koşulları sağladıkları takdirde bu programlara öğrenci olarak kabul edilirler. Öğrenci, kabul edildiği Anabilim Dalına bağlı olarak ders kredisini doldurmak (120 AKTS) ve yürüttüğü araştırmanın sonucu olarak tez sunmakla yükümlüdür. Yüksek Lisans programında eğitim süresi asgari 4, azami 6 yarıyıldır. Doktora: Doktora programı için Üniversitenin ve bölümün ihtiyacına göre ilan verilir ve öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsünce belirlenen koşulları sağladıkları takdirde bu programlara öğrenci olarak kabul edilirler. Doktora programı yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için de 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisizdir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora programını tamamlama süresi, lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari on yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari sekiz yarıyıl olmak üzere azami on iki yarıyıldır. Bölümdeki öğretim elemanları Modül Teorisi, Grup ve Halka Teorisi, Toplanabilme ve Tauber Teorisi, Geometri, Genel Topoloji, Lotka-Volterra Sistemleri, Diferansiyel ve İntegral Denklemler, Yapay Sinir Ağları, Görüntü İşleme, Konuşma Tanıma ve Sentezleme, Veri Sıkıştırma, Doğal Dil İşleme alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış veya yapmaktadırlar.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Lisans programları arası değişim ve geçişler Adnan Menderes Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi ile gerçekleştirilir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Matematik alanında Lisans diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi sınavda kayıt hakkı kazanmış olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Matematik bölümünde lisans öğrenimi gören öğrenciler bazı derslerden Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. maddesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 21. maddesi çerçevesinde muaf olabilirler.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Lisans programında yer alan 5/i derslerinden 19 kredi (19 AKTS) , seçmeli derslerden en az 39 kredi (78 AKTS), zorunlu derslerden 82 kredi (135 AKTS) ve ders havuzu seçmeli derslerinden 8 kredi (8 AKTS) olmak üzere toplam en az 148 kredilik (240 AKTS) ders alıp başarılı (100 üzerinden en az 55 puan, C3) olmak.
Program Profili
Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Anabilim Bölümünün amacı; teorik matematik bilgisine ve teorik bilgisini uygulamaya koyma becerine sahip olan, sorunların çözümünde matematiksel yöntemleri temel alan bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla lisans düzeyinde 4 sene süren bir eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. İlk iki sene ağırlıklı olarak zorunlu derslerden oluşan lisans programı, üçüncü ve dördüncü senede seçmeli derslerle zenginleştirilmiştir. Lisans programında Genel Matematik, Analiz, Topoloji, Diferansiyel Denklemler, Soyut Cebir, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanındaki dersleri kapsar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Matematik lisans mezunları lisansüstü öğrenimlerine devam ederek yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabileceği gibi DİE, MTE, TEK, DSİ gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca bilgi işlem, istatistik, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte dershanelerde ve etüt merkezlerinde Matematik öğretmeni olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb. Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi esaslarınca belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu