Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Zootekni - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine göre yatay/dikey geçişlerde kabul esasları şunlardır: a) Yatay geçişleri, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç Haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç Aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir. b) Fakültenin lisans programları arasında puan türü ve taban puanları dikkate alınarak en geç 5. Yarıyıla kadar yatay geçiş yapılabilir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Zootekni alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre bölüme yerleştirilen öğrenciler ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği düzenlemelere göre yatay, dikey ve yandal geçişleri yapabilmektedirler. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferleri ve muafiyetler mümkündür. Ayrıca Bilgisayar ve Yabancı Dil (İngilizce, vb.) dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağlayan öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet için gerekli yeterlilik koşulunu yerine getirmiş olurlar.
Program Profili
Zootekni, ekonomik öneme sahip hayvanların üremesini, yetiştirilmesi, ıslah edilmesini, beslenmesini ve yem üretimini içeren bir bilim dalıdır. Zootekni Bölümü’nün amacı; halk sağlığını, gıda güvenliğini, hayvan refahını ve etiğini kurallara uygun korumayı ilke edinmiş, üretim ekonomisine de önem veren bir anlayışla çiftlikten sofraya hayvansal gıda üretimini sağlamak için yeterli bilgi ve beceriye sahip, mesleğin evrensel ve çağdaş niteliklerini taşıyan, Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Zootekni Bölümü’nde dört yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Zooteknist Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olurlar. Mezunlarımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, tarımsal araştırma kurumlarında, tarımsal kooperatiflerde, banka ve belediyeler ile tarımsal üretim, ithalat ve ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arıcılık işletmeleri ve bunlara yem, ekipman ve üretim materyali sağlayan firmalarda, yem sanayinde, hayvansal ürünlerin işlendiği firmalar ile yem ve hayvansal ürünlerin analiz edildiği laboratuarlarda, yem katkı maddeleri pazarlayan yerli ve yabancı özel firmalarda, çiftlik hayvanlarının ıslah edildiği damızlıkçı işletmelerde ve hayvancılık organizasyonlarında çalışmaktadırlar. Ayrıca mezun olan Zooteknistler kendi özel işletmelerini kurarak başarı ile üretim sürecini yönetmektedirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar ise yurtiçinde ve yurt dışındaki farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim yapabilmekte ve akademik kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınav değerlendirmeleri Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönergesi 24. (Değişik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv. Sen.), 25. (Notlar ve değerlendirme), 26. (Sınav sonuçlarına itiraz) ve 27. (Ders puanları ve akademik ortalama) Maddelerinde belirtilen sınavlar ve değerlendirme esaslarına göre yapılmaktadır. Bir dersin başarı notu, arasınavlar not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Ancak yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarından yüz tam not üzerinden en az elli almak zorunludur. Uygulamalı dersin uygulama sınavı yarıyıl sonu kuramsal sınavından önce yapılır. Uygulama sınavından başarısız olan öğrenciye bir uygulama sınavı hakkı daha verilir, bundan da başarısız olan öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez ve dersi tekrarlaması gerekir. Ayrıca, bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmek için derse ve uygulamalara devam etmek de gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim Rehberi’nde Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Her öğrenci 6. Yarıyıl sonu staj döneminde 45 iş günü staj yapmak zorundadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu