Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Bülent DENİZ
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Özgür KAMER AKSOY
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Zöhre POLAT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Tendü Hilal GÖKTUĞ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Bülent DENİZ
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Tendü Hilal GÖKTUĞ
Mevlana Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AKPINAR
Staj Koordinatörü
Peyzaj Mimarlığı, sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam mekanları yaratmayı amaçlayarak doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde incelemektedir. Peyzaj mimarlığı sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek yerel ölçekten bölgesel ölçeğe kadar tasarım, planlama, onarım ve yönetim konularında çalışmalarda bulunan bir meslek disiplinidir. Bu özelliği ile bu disiplin bir tasarım ürünü oluşturmayı hedefler ve bu nedenle mimarlık ve kent bölge planlama gibi disiplinlerle yakın ilişki içerisindedir.
Tarihçesi
1992 tarihinde kurulan Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde 2017 yılında 6 öğretim üyesi , 2 doktor araştırma görevlisi ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilk öğrencileri ile eğitim-öğretime başlamıştır.
Misyon
Peyzaj mimarlığı alanında çağdaş düşünceye, güncel mesleki bilgi ve donanıma sahip, üretken bireyler yetiştirmek; bulunduğu bölgenin zengin doğal ve kültürel kaynak değerlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak planlama, tasarım, biyolojik onarım, koruma ve yönetim konularında araştırmalar yapmak; peyzaj mimarlığının toplumda kabul gören bir meslek grubu olması yönünde çalışmalar yapmaktır.
Vizyon
Yetiştirdiği bireylerle ulusal ölçekte tanınan ve talep edilen, eğitim sistemi ve içeriği ile peyzaj mimarlığı alanındaki uluslararası normlarla uyumluluk gösteren bir kurum olmaktır.
Amaç
Bölümün Amaçları: • Eğitim sürecinde öğrencileri peyzaj mimarlığının güncel bilgileri ile donatmak, • Benzer disiplinler arasında öncelikli tercih edilenler arasında yer almasını sağlamak, • Bilimsel araştırmaları ile ses getiren bir birim olmak, • Ulusal ve uluslararası etkinliklerle tanınır ve aranılır bir kurum olabilmek amacıyla diğer kurumlarla iletişimimizi devamlı kılmak ve dışa dönük yapıya sahip olmak, • Peyzaj mimarlığı bölümünün yapılandırılmasındaki süreci hızlandırmak ve akademik kadromuzu güçlendirmek, • Lisansüstü Eğitim Programlarının açılmasını sağlayarak meslek disiplinimize ve bölümümüze yeni bireyler kazandırmak, • Bilimsel çalışmalarla kamunun ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına yönelik ve çalışmaları yönlendirici nitelikte bilgi üretimini artırmak ve yaymak, öğretim elemanlarının bilimsel, sanatsal ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, deneyim kazanma ve birikimlerini zenginleştirme olanaklarını sağlamak, • Peyzaj tasarımı proje hizmetleri üreterek üniversite içi diğer birimlerin ve diğer kamu kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayacak bir yapıya sahip olmak ve kurumsal iletişimi güçlendirmek, • Bölümümüze ait uygulamalı ders ve çalışmaların yapılabileceği, gerekli teknolojik donanıma sahip mekânlar oluşturmak ve belirli dönemlerle güncellemek, bölümümüz için gerekli ve yeterli teknolojik donanıma sahip olmak ve bu donanımı düzenli olarak yenileyebilmektir.
Fiziki Altyapı
2 adet çizim salonu ve diğer bölümlerle ortak kullanılacak bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
2 adet çizim salonu ve diğer bölümlerle ortak kullanılacak bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu