Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Hemşirelik alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2.Hemşirelik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
3.Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
4.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri benimser
5.Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
6.Hemşirelik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde sağlık ekibi üyesi olarak sorumluluk alır.
7.Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
8.Hemşirelik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır.
9.Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
10.Hemşirelik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini ve temel eğitim becerilerini kullanarak sağlık eğitimi, meslektaş eğitimi ve meslek adayı eğitimi yapar.
11.Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunma sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
12.Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
13.Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
14.Bir yabancı dili en az Avrupa portföyü B1 genel düzeyinde kullanabilir.
15.Alanın gerektirdiği düzeyde istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16.Diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu