Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Türkçe Öğretmenliği - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Türkçe öğretmenliği lisans programı dört yıl lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yatay/dikey geçişlerde kabul esasları şunlardır: a) Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Birimlerin ilgili kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir. b) Meslek yüksekokulu mezunlarının dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak esaslar şunlardır: a) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğrenciler, öğretim yılının ilk iki haftası içinde, dilekçelerine eşdeğer saydırmak istedikleri ders/derslerle ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek, ilgili dekanlıklara/müdürlüklere başvurabilirler. b) Eşdeğer saydırılması istenilen ders/derslerin içerikleri benzer, ilgili öğretim elemanı ve bölüm/program/anabilim dalı görüşü de olumlu ise ilgili kurul bu ders/derslerin eşdeğerliğine karar verebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin kredileri ilgili birimdeki mevcut ders kredisi gibi değerlendirilir. c) Dersleri eşdeğer saydırmada öğrencinin başarı notu, o dersi alıp başardığı yükseköğretim kurumundaki notudur. Ancak, dersin eşdeğer sayılabilmesi için başarı notunun en az altmış olması gerekir. ç) Yüzlük not sisteminde notlandırılmış derslerin başarı notu geldiği yükseköğretim kurumundaki notun aynısı olarak yazılır. Katsayı ile notlandırılmış derslerin başarı notu bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki aralıklar dikkate alınmak suretiyle, Senato tarafından düzenlenen dörtlük sistemdeki notların yüzlük not sistemindeki karşılıkları tablosu esas alınarak belirlenir. Harfler veya derece ile notlandırılmış olan derslerin başarı notunun yüzlük sistemdeki not karşılığı öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunca onaylanmış belgeye göre, belgelendirilmediği takdirde ise bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki aralıkların ortalaması dikkate alınarak belirlenir. d) Dersleri eşdeğer saydırmaya bağlı olarak öğrencisi olunan bölüm ya da programa aktarılan kredi tutarının, bir yarıyıllık kredi toplamının %70’ini aşması durumunda birimin ilgili kurulu, bölüm başkanının görüşünü de alarak öğrencinin daha üst ve uygun bir yarıyıla intibakını yapabilir. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır. e) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, ders eşdeğerlik değerlendirmeleri de bu fıkranın (b) bendine göre yapılır. f) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programından almış olduğu eşdeğer derslerinden muaf tutulur ve muaf tutulduğu derslerle birlikte önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersleri, transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz. g) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersler transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz. ğ) Dersleri eşdeğer saydırma başvurularının değerlendirilmesinde; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki dersler hariç, lisans programı uygulanan bir birime yerleştirilen öğrencilerin açıköğretim programları ile ön lisans programlarında daha önce başarılmış olan dersleri, ön lisans programı uygulanan bir birime yerleştirilen öğrencilerin ise açıköğretim programlarında daha önce başarılmış olan dersleri eşdeğer sayılmaz. h) Yaz okuluna başka yükseköğretim kurumlarında devam etmek isteyen öğrencilerin eşdeğerlik talebinin değerlendirilebilmesi için; alacakları dersin denk olduğu hususunda ders alacağı yükseköğretim kurumuna başlamadan önce vereceği dilekçeyi, biriminin ilgili anabilim dalı başkanı veya bölüm başkanına onaylatması ve dekanlığa/müdürlüğe sunması gerekir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Türkçe öğretmenliği alanında lisans diploması derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak ve ÖSYM’nin belirlediği puan türünden yeterli puanı alarak ÖSYM tarafından üniversiteye yerleştirilmiş olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, öğrenimini tamamlamadan veya mezun olarak ÖSYM tarafından fakülteye yerleştirilen veya yatay geçişle kayıt yaptıran öğrenciler eşdeğer saydırılmak istenilen ders/derslerin kredileri arasında bir kredi saatlik eksiklik olması durumunda ders/derslerin içerikleri benzer, ilgili anabilim dalı görüşü de olumlu ise; Yönetim Kurulu bu derslerin eşdeğerliğine karar verebilir. Eşdeğer sayılan ders/derslerin kredileri, fakültenin mevcut ders kredisi gibi değerlendirilir. Dersleri eşdeğer saydırmada; öğrencinin başarı notu o dersi alıp başardığı yükseköğretim kurumundaki notudur. Ancak, dersin eşdeğer sayılabilmesi için başarı notu en az altmış olmalıdır. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır. Ayrıca Erasmus ve Farabi programlarıyla üniversiteler arası değişim de yapılabilmektedir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60puan ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Türkçe Öğretmenliği programı meslek bilgisi ve alan bilgisi ile ilgili dersleri içermektedir. Programın amacı öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Türkçe öğretmenliği programı mezunları “Türkçe Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarınaTürkçe Öğretmeni olarak atanmaktadırlar.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin ara sınavı, yarı yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılamaz. Ara sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten iki hafta içinde öğretim elemanları tarafından Dekanlığa teslim edilir ve Dekanlıkça hemen ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için, derse kayıtlı olmak, devam etmek ve uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir. Türkiye’yi, Üniversiteyi veya yönetim kurulu kararı ile fakülteyi temsilen sportif-kültürel yarışma ve gösterilere katılan öğrenciler ile bu etkinlik sırasında sakatlanan ve sakatlığı sağlık raporu (hastane kurul raporu) ile belgelenen öğrencilere etkinlik ve/veya rapor süresi içinde giremediği sınavlar için Yönetim Kurulu tarafından bir sınav hakkı verilebilir. Kuramsal ve uygulama kısımları birlikte yürütülen derslerde, dersin uygulamalarını başaramayan öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Sınavların bitimini izleyen iş gününe kadar; öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almaması ve öğrenim süresini tamamlaması, dersin değerlendirme durumuna göre sözlü ya da yazılı sınavlardan ortalama olarak 60 puan alması zorunludur. Ayrıca ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu /bütünleme sınav notunun %60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından 100 üzerinden 50 alma zorunluluğu vardır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 puan ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Staj Durumu
Staj Uygulamaları, Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uygulama İlköğretim Okulları işbirliği ile Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde üç yarıyılda gerçekleştirilmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu