Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olmak.
2.Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türleri hakkında yeterli akademik bilgiye sahip olmak.
3.Edebiyat bilgi ve kuramları hakkında yeterli akademik bilgiye sahip olmak.
4.Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları hakkında yeterli akademik bilgiye sahip olmak.
5. Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı hakkında yeterli akademik bilgiye sahip olmak.
6. Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi eğitimine ait bilgi ve becerilerin ortaokul öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak.
7.Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak.
8.Türkçeyi doğru, güzel ve etkin konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişime ve anlamaya imkân sağlayacak şekilde ve estetik bir biçimde kullanmak.
9.Türkiye Türkçesini ses bilim, şekil bilim, söz dizimi, anlam bilim ve sözlük bilim gibi dilbilgisi ve dilbilim yöntemleriyle anlama, yorumlama ve çözümleme becerisine sahip olarak bu alandaki bilgisini araştırma ve geliştirme yönünde kullanabilir.
10.Türkçe öğretimine yönelik uygulamalarda araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak.
11.Yurt dışındaki Türk çocuklarına, Balkanlardaki Türk çocuklarına, yabancılara ve Türk soylulara yönelik Türkçe öğretim yöntem ve tekniklerini bilmek, uygulamak.
12.Türklerin kullandıkları alfabeler ile ilgili bilgi sahibi olmak.
13.Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu