Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Dört yıllık lisans eğitimi sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarına İngilizce öğretmeni yetiştirilmektedir. Bu programda öğrencilerin İngilizceyi 4 temel beceri (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) alanında kullanmaları, öğretim yaklaşım ve yöntemlerini, araştırma becerilerini, kısa hikaye, roman, şiir ve drama gibi edebiyat türlerini öğrenmeleri ve bu konulardan İngilizce öğretiminde yararlanma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanında yabancı dil olarak İngilizcenin gerekli olabileceği turizm, uluslararası ticaret, çeviri gibi alanlara da yardımcı eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Program arasında değişim ve geçiş koşulları üniversitemizin “Yatay Geçiş Yönergesi”, “Çift Anadal ve Yandal Yönergesi”nde belirtildiği koşul ve kapsamda yapılmaktadır. Bu koşullar dairesinde öğrencilerimiz programlar arasında değişim ve geçiş yapabilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 2 dönem boyunca stajını yapan mezunlar "İngiliz Dili Eğitimi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi” kayıt ve kabul yönergelerindeki usul ve esaslara uygun olarak yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ veya YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir. 2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupa’da kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır. Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, gelecek yıllardan itibaren öğrencilerin yurt dışı gelişmelerden haberdar olabilmeleri için ERASMUS antlaşmaları yapılması için gerekli girişimlerde bulunacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri
İngilizce öğretmenlerinin çalışma alanları çok geniş olup okul öncesinden yükseköğretimin sonuna kadar her düzeyde örgün eğitim kurumlarında, yetişkin eğitimi yapan resmi ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız ayrıca çeviri, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve bankacılık gibi farklı sektörlerde de çalışabilirler. Ayrıca eğitimlerinin ve yabancı dil seviyelerinin vereceği avantajla turizm, uluslararası ilişkiler, eğitim danışmanlığı ve bankacılık gibi sayısız alanda is imkânları bulabilir, küreselleşmenin revaçta olduğu milenyumda hem yurt içinde, hem de yurt dışında iş ve/veya akademik çalışmalarına başlayabilir veya devam edebilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
İngiliz Dili Eğitimi lisans programında iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Zorunlu ve seçmeli dersler için yarıyılın dokuzuncu haftasında vize sınavları yapılmaktadır. Vize sınavları notları öğrencinin dersteki başarı notunun yüzde kırkını oluşturur. Ayrıca, dönem sonunda öğrencilere final sınavları uygulanır. Dersten başarılı sayılmak için önkoşul olarak öğrencilerin final sınavından en az 60 ya da daha yüksek puan almaları gerekmektedir, aksi takdirde vize notları dikkate alınmaksızın dersten kalırlar. Final sınavında başarılı olan öğrencilerin final sınavı notları, başarı notlarının yüzde altmışını oluşturur. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ veya YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Staj Durumu
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için yedinci yarıyılda okul deneyimi ve sekizinci yarıyılda ise öğretmenlik uygulaması yapmaları gerekmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu