Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Spor yönetimi alanında uygulamaya yönelik bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirebilmek
2.Spor yönetimi alanının disiplinlerarası (interdisipliner) yapısını anlayabilmek.
3.Spor endüstrisinin yanı sıra genel işletme alanlarının da yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavramak
4.Gerek ülkemizde gerekse Dünya’da sporu şekillendiren ve etkileyen iç ve dış faktörleri belirleyebilmek ve açıklayabilmek.
5.Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavramak ve yorumlayabilmek.
6.Proje ve program planları oluşturma, uygulama ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek.
7.Spor organizasyonları için finansal stratejiler geliştirmek, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirmek.
8.Etik davranışın spor organizasyonunun finansal, pazarlama ve yönetsel karar alma sürecini nasıl etkilediğini kavramak.
9.Sorunların çözümü sürecinde bağımsız çalışabilmek, inisiyatif kullanmak, yaratıcılık becerilerini geliştirmek ve takım çalışması yapabilmek.
10.Nitel ve nicel analizleri anlamak ve etkin olarak kullanabilmek.
11.Yazılı metinleri, sözel mesajları ve multi-medya sunumlarını, etkili bir şekilde üretmek, yorumlamak ve analiz etmek, fikirleri etkili ve yaratıcı bir şekilde iletmek.
12.Sosyal, kültürel ve entelektüel gelişim sağlamak.
13. Ulusal ve uluslararası spor yöneticileri ile spor yönetiminin temel alanları kapsamında iletişim kurabilme, bu kapsamda kişi ve kurumlarla birlikte proje hazırlayıp uygulayabilme
14.Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını düzenleyen ve yürüten kamu kurum ve kuruluşlarını, yapı, görev ve süreç boyutlarında inceleyebilme ve kapsamlı rapor yazabilme
15.Pazarlama, ekonomi ve turizm disiplinleri doğrultusunda; spor pazarlaması, spor turizmi, sporun ekonomik boyutları, sporda halkla ilişkiler ve sponsorluk alanlarındaki kavram ve uygulamaları analiz etme, yorumlama ve öneriler geliştirme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu