Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner) Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ise; Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans programındaki eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Doğum ve Jinekoloji alanında “Uzman” derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre uygulanır. Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için; -Yüksek lisans diplomasına veteriner fakülteleri diplomasına sahip olması gerekir. -Yüksek lisans ve lisans diplomasıyla başvuranlardan; sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. Doktora eğitimine başvuru için adayların en az 55 ALES puanına, en az 55 UDS/KPDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
İlgili Enstitü bünyesindeki başka ABD veya ASD’de veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ilgili maddelerin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre uygulanır. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama alanında Doktora Programına başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Doktora Programının süresi en az sekiz yarıyıldır. Program; toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Hazırladığı tezi, seçilmiş bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere Doğum ve Jinekoloji alanında Doktor unvanı verilir.
Program Profili
Doktora eğitimi; bilgiye ulaşabilen, problemi belirleyip hipotezler üretebilen, objektif deneme sürecini düzenleyebilen, elde ettiği verileri değerlendirip sunabilen kişileri topluma kazandırmayı amaçlar. Doğum ve Jinekoloji alanında bilgi ve beceriyle donanmış, üreme ile ilgili alanlarda bilimsel çalışma ve yöneticilik yapabilecek, etik kuralları ve hayvan haklarını iyi bilen ve uygulayan, araştırmacı, yeniliklere açık uluslararası düzeyde kabul gören uzman kişiler yetiştirmektir. Hayvanlardan sağlıklı ve verim gücü yüksek yavrular elde etmek, reprodüktif problemlerin ve hastalıkların giderilmesine yönelik tedavi, operasyon ve reprodüktif yönetim, reprodüktif biyoteknikler, dişi hayvanlardan kaynaklanan infertilite olgularının araştırılması, yüksek kaliteli süt üretimi için meme sağlığının geliştirilmesi ve evcil hayvanlarda rastlanan meme ve jinekolojik tümörler olgularında operatif ve medikal yaklaşımlar ve tüm bunların uygulama dersleri öğrencilere teorik ve pratik olarak verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar; Üniversitelerde ilgili anabilim dallarında araştırma görevlisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Özel kliniklerde ve çiftliklerde, Reprodüksiyonla ilgili merkezlerde, Hayvancılık ve ilgili Yüksek okullarda, Hayvancılık Araştırma Enstitüleri, Tıbbi Ürün Üretim ve Pazarlama Firmaları, Laboratuarlarda, Milli parklarda, Çevre Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Veteriner Hekim, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), Üretim, Kalite Kontrol ve Kalite Güvence gibi görevleri yerine getirmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
-
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ilgili esaslar uygulanır. Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programlarında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu