Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programı, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçmiştir. İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programı, çağdaş yaklaşımları ve yeni bilimsel gelişmeleri meslek alanında uygulayabilen, insan kaynakları alanındaki problemlere ilişkin bilimsel verileri toplayıp analiz edebilen ve çözüm önerisi geliştiren insan kaynakları yöneticisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
İlgili enstitü bünyesindeki başka Ana bilim dalı veya Ana sanat dalı veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. Yatay geçişler; Ana Bilimdalı veya Ana Sanat dalı başkanlığının teklifi Enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Yatay geçiş için öğrencinin; ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması, geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının 100 tam not üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 veya eşdeğeri puan olması gerekir. Öğrencinin kabul edildiği programdaki intibakına Ana bilimdalı veya Ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü yönetim kurulunca karar verilir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; a) Yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir. b) ALES’den sosyal bilimler için sözel veya eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gereklidir. c) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
1. Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan başardığı dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin krediye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği; ABD veya ASD’nın teklifi, EYK’nın kararı ile belirlenir. Bir öğrencinin iki yılı geçirmemek koşulu ile daha önce başardığı ve saydırmak istediği lisansüstü derslerin kredi toplamı, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programının gerektirdiği toplam kredi miktarının yarısını geçemez. 2. Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler doktora veya sanatta yeterlik programına sayılmaz. 3. İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler çerçevesinde, belli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, başarılı oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ABD kurul ve ilgili EYK kararları ile değerlendirilir. Bunun dışında lisansüstü öğrencilerinin; her yarıyıl kayıt yenileme işlemleri, yurt dışında kaldıkları sürelerin öğrenim süresine sayılması, lisansüstü öğrenim harçları, derslere kayıt, yarıyıl sonu danışman raporları, öğrenci belgesi, transkript verilmesi, giden öğrencilerin sağlık sorunları ve benzeri konularda yine ikili anlaşma ve ilkeler kapsamındaki hükümler uygulanır. Benzer şekilde, yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri de, bu anlaşma hükümleri ve uluslararası ilişki ilkeleri ve ilgili kurulların kararları ile yürütülür.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans diploması verilir.
Program Profili
Program insan kaynakları alanında çalışacak bireyler yetiştirmeye odaklıdır. Öğrencilere İnsan kaynakları yönetimi konusunda yüksek lisans seviyesinde bilgiler aktarılır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları işletmelerin insan kaynakları departmanlarında planlama, seçme, yerleştirme, eğitim, ücretleme, performans değerleme, özlük işleri gibi alanlarda istihdam edilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programlarının mezunları lisans üstü öğrenimlerine devam etmek isterler ise doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar dönem içinde bir vize sınavı, dönem sonunda bir final sınavı, olmak üzere iki adettir. Vize sınavının başarı notu üzerindeki ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı ise %60'dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler derslere en az %70 oranında devam etme, yapılan sınavlar sonucunda başarılı olma ve tez hazırlama ve sunumunda başarılı bulunmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu