Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İş ve Çevre Sağlığı Yaklaşımı
Ders Kodu: CSAG638
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Yaşama ve çalışma hakkının sağlık ve güvenlik önlemleri içinde sürdürülmesi için tarafların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, çalışan veya çalıştıran olarak iş ilişkisini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde sürdürme becerisini kazandırmak. Çevre yönetimine yönelik genel esasların ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin öğrencilere verilmesi, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler konusunda genel bilginin kazandırılması, Ulusal ve yerel ölçekteki Çevre Yönetimi kavramının incelenmesi, Uluslararası yaklaşımlar ve çözüm önerileri, çevre yönetiminden sorumlu kurum ve kuruluşların tanıtılması.

Özet İçerik

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, önemi, işçiler, işverenler ve ülke ekonomisi bakımından önemi, temel kavramlar; iş kazası, meslek hastalığı, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanıOSGB, tehlike sınıfı, risk değerlendirme, iş sağlığı çalışan temsilcisi vb. Iş sağlığı yönünden çalışanın hak ve yükümlülükleri, iş sağlığı yönünden işverenin haklar Çevre Hukukunun doğuşu, Çevre sorunlarına ulusal ve uluslararası yaklaşımlar, Türkiye ’de Planlı dönem ve öncesi çevre politikaları, Çevre mevzuatı, Sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde çevre kaynaklarının korunması, çevresel ortamların kalitelerinin yükseltilmesi için temel bilgiler ve çevre mevzuatı bilgileri ile donatılması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
3.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme,
4.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
5.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme,
6.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme,
7.Kültürler arası farklılıkları, ulusal ve uluslararası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını ve kendi haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanabilme,
8.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme,
9.Sağlık alanında temel kavram, terminoloji ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgi sahibi olabilme,
10.Çevre okur yazarlığa sahip olabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Unprinted lecture notes
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İş ve Çevre Sağlığına Giriş
2. Hafta - Teorik
Çevre hukuku Çevre hukukunun yerleşmesindeki ilkeler
3. Hafta - Teorik
Hukuki, Cezai, İdari sorumluluk , Türkiye’deki çevre koruma politikaları
4. Hafta - Teorik
Türk çevre teşkilatı ve mevzuatı, Kıyı kanunu
5. Hafta - Teorik
Orman kanunu, Milli parklar kanunu, İmar kanunu
6. Hafta - Teorik
İş sağlığı kavramı,İş sağlığı genel olarak önemi, İş sağlığı temel ilkeleri
7. Hafta - Teorik
İş sağlığı temel kavramlar; iş kazası, meslek hastalığı, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, tehlike sınıfı, risk değerlendirme, İş sağlığı çalışan temsilcisi vb.
8. Hafta - Teorik
Türkiye’de İş sağlığı mevzuatının geçmişten günümüze tarihsel gelişimi
9. Hafta - Teorik
İşyerinde İş sağlığı organizasyonu: Genel çerçeve, işverenin genel yükümlülükleri ve risk değerlendirmesi
10. Hafta - Teorik
Arasınav
11. Hafta - Teorik
İş sağlığı yönünden çalışanın hak ve yükümlülükleri
12. Hafta - Teorik
İş sağlığı yönünden işverenin hakları
13. Hafta - Uygulama
İş sağlığı yönünden teftiş, sonuçları ve idari yaptırımlar
14. Hafta - Teorik
İş sağlığı yönünden teftiş, sonuçları ve idari yaptırımlar
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav135237
Dönem Sonu Sınavı158260
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
3
3
3
3
3
OÇ-3
2
2
2
2
2
OÇ-4
1
2
3
4
5
OÇ-5
5
4
3
2
1
OÇ-6
5
5
5
5
5
OÇ-7
5
5
5
5
5
OÇ-8
3
3
4
4
4
OÇ-9
1
2
1
4
4
OÇ-10
4
5
2
1
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu