Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Öğrencilerin Üniversiteye kabulü için aşağıda belirtilen koşullardan birinin olması gerekir:

 • ÖSYM tarafından Üniversiteye yerleştirilmiş olmak.
 • Ön kayıtla öğrenci kabulünde yeterli puanı almış ve yetenek sınavında başarılı olarak kesin kayıt hakkını kazanmış olmak.
 • Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşulları taşımak.
 • Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

 • Yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir.
 • ALES'den fen bilimleri ve sağlık bilimleri için sayısal veya eşit ağırlıklı, sosyal bilimler için sözel veya eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gereklidir. Tıp fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanı ile başvurabilirler. Temel tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 temel tıp puanı, klinik tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 klinik tıp puanı almaları gerekmektedir.
 • Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar.
 • Yüksek lisans programına başvuruda, adayların son başvuru tarihine kadar sağlaması gereken belgeler şunlardır:
  1. Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği.
  2. Lisans not ortalaması ve not dökümü.
  3. ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi.
  4. Yabancı dil şartı isteyen enstitü anabilim dallarında, tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların, ÜDS veya KPDS'den en az 40 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından yüksek lisans başvurusu için en az 40 puan, hazırlık sınıfından muaf olmak için en az 70 puan aldıklarını gösteren belge.
  5. Başvuru formu.
 • Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES veya TUS puanının %50'si, lisans diploma notunun %20'si ve mülakat değerlendirmesinin %30'u toplanarak EYK'ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Mülakat, anabilim dalınca önerilen dört öğretim üyesi arasından EYK'nın seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından, ilan edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden biri veya bir kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır. Sonuçlar mülakat değerlendirmesi bitişini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adayların zamanında kayıt yaptırmaması durumunda, ilgili anabilim dalının isteğine bağlı olarak EYK'ca kayıt süresini izleyen iki iş günü içerisinde sıralama göz önünde bulundurularak kontenjan açığı sayısınca öğrenci alınabilir.

 • Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için:
  1. Adayların bir lisans veya ABD/ASD başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK'ca onaylanan bir programdan yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
  2. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,
 • ALES'den fen bilimleri ve sağlık bilimleri için sayısal veya eşit ağırlıklı, sosyal bilimler için sözel veya eşit ağırlıklı en az 55 puan, lisans diploması ile başvuranlardan ise üst puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, en az 70 puan almış olmaları,
 • Tıp bilimlerine başvuranların 50 temel tıp veya klinik tıp puanı ya da eşdeğeri bir sınavdan bunlara denk puan almış olmaları,
 • Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 puan, tezli yüksek lisans mezunlarının en az 75 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları,
 • Adayların ÜDS/KPDS'den 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden buna denk puana sahip olmaları gerekir.
 • Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora veya sanatta yeterlik eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES belgesi istenmez. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuar mezunlarından ALES belgesi istenmez.
 • Doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurularda adaylardan istenecek belgeler şunlardır:
  1. Lisans ve/veya yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği.
  2. Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü.
  3. TUS/ALES veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi.
  4. ÜDS, KPDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi.
  5. Başvuru formu.
 • Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının, 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalamasına ve TUS'dan en az 50 temel tıp veya klinik tıp puanına veya ALES'in sayısal kısmından en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES'in sayısal kısmından en az 55 veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puana sahip olmaları gerekir.
 • Temel tıp veya klinik tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adaylardan istenecek belgeler şunlardır:
  1. Lisans ve/veya tezli yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği.
  2. Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü.
  3. Temel tıp veya klinik tıp puanını gösterir belge veya ALES sonuç belgesi.
  4. ÜDS/KPDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi.
  5. Başvuru formu.
 • Doktora veya sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi; ALES veya TUS temel tıp/klinik tıp puanının %50'si, lisans diploması ile başvuranlarda lisans diploma notunun %20'si, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans notunun %20'si ile mülakat değerlendirmesinin %30'u toplanarak EYK'ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 70, ALES yerine TUS puanı ile başvuran adaylar için ise en az 60 olması gerekir. Mülakat; ABD'ce önerilen dört öğretim üyesi arasından EYK'nın seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından ilan edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi; programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzeri uygulamaların bir veya bir kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuç, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat notu dikkate alınır. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitimini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışı lisans veya yüksek lisans çıkışlı veya yurt dışında oturan Türk vatandaşı öğrencilerin başvuruları; Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, ABD veya ASD başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararı ile yukarıdaki esaslara göre kabul edilebilir.
 • Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin konularda Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uyulur.

 • Yüksek lisans ve doktora programlarında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki esaslara göre kabul edilen ancak lisans ve/veya yüksek lisans öğretimine başvurduğu yüksek lisans veya doktora veya sanatta yeterlik programından farklı ABD veya ASD'de yapan öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
 • Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü öğretimde alınması gereken ders yükünden sayılmaz.
 • Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre azami bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dahil edilemez.
 • Bilimsel hazırlık programını belirlenen süre içinde başarıyla tamamlayamayanlar başarısız oldukları dersleri tekrar alırlar. Bilimsel hazırlık programının başarısızlık nedeniyle iki yarıyılı aşması durumunda geçen süre, lisansüstü eğitim süresine dahil edilir.

Yabancı uyruklu olan adayların başvurusu, Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla: Yabancı uyruklu olanların,

 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
 • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
 • TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
 • KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,
 • KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve Liselerde Eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların, başvuruları kabul edilecektir.
Adayların yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirilmesinde aşağıdaki sınav puanı ve mezuniyet dereceleri dikkate alınacaktır. (Bu sınavlardan lise bitirme sınavları statüsünde olanların geçerlilik süresinde bir sınırlama bulunmamaktadır; Üniversiteye giriş statüsünde olan sınavların ise geçerlilik süresi iki yıldır.) Başvuran adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini belgelendirmek zorundadır. Ancak bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlilik düzeyleri Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınavı sonucuna göre belirlenir. Başvuran adayların Türkçe düzeyi yeterliliği Türkçe öğretim merkezlerinden (TÖMER) alınacak sınav sonuç belgelerine göre Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümü tarafından belirlenir. Dil düzeyi C olan, TÖMER dil sınavına katılarak Türkçe düzeyini A ve B düzeyine yükselten adaylar, en geç öğretimin başladığı ikinci haftanın son iş gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar. İlgili kurul kararıyla uygun görülenler eğitime başlatılır.
A Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
B Düzeyi: Türkçe düzeyi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlayabilir.
C Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Bir (1) yıl Türkçe öğrenimi gördükten sonra, Türkçe Düzeyinin yeterli olduğunu belgelendirdikleri takdirde öğrenime başlayabilir; aksi durumda kayıtları silinir.
Başvurular internet üzerinden http://obisnet.adu.edu.tr/YabanciBasvuru/ adresinden yapılır

Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Üniversiteye gelen değişim öğrencilerinin başvuru ve kayıt işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine Dış İlişkiler Ofisi tarafından yürütülür.

Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu