Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Öğrenci Danışmanlığı; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetleri içeren bir eğitim rehberlik kurumudur. Öğrenci Danışmanı Atanması Madde 4- Adnan Menderes Üniversitesi'ne kaydolan her Lisans/Ön Lisans öğrencisi için, kaydolduğu eğitim-öğretim yılı başında, görev ve sorumlulukları bu Yönerge'de açıklanan öğrenci danışmanı atanır. Atama ilgili Fakülte Dekanlığınca/Yüksekokul Müdürlüğünce bölümün/programın Madde 5'te belirtilen öğretim elemanları arasından yapılır. Danışman atamada öğrenci yükünün adil dağıtılması gözetilir; Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ve yardımcıları, bu görevleri süresince, Lisans/Ön Lisans öğrenci danışmanlığı görevinden muaf tutulabilir. Yeni veya yenilenen öğrenci danışmanı atama listeleri, her ders yılı başında/gerektiğinde "Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı"na ve "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı"na bildirilir. Öğrenci Danışmanlığına Atanacak Öğretim Elemanları Madde 5- Öğretim elemanları ve gerektiğinde Araştırma Görevlileri öğrenci danışmanı olarak atanırlar. Öğrenci Danışmanının Görevleri Madde 6- Danışman; akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak öğrenciye yol gösterir. Gerektiğinde Yönetimin bu bağlamdaki değerlendirme taleplerine cevap verir. Öğrencilerin ders alma işlemlerine yardımcı olur; her yarıyıl en az bir kez danışmanlık yaptığı öğrencilerle toplu ve/veya bireysel olarak görüşür, izleme formunda yer alan öğrencideki gelişmeleri izler. Değerlendirmelerini içeren "Öğrenci İzleme Formu"nu ilgili Dekanlığa /Müdürlüğe gönderir. Akademik danışman, öğrenim gören Lisans/Ön Lisans öğrencilerine öğrenim süreleri içinde aşağıdaki görevleri yerine getirir: a) Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, Danışman, kayıt dönemlerinde kurumunda hazır bulunur. Bulunamadığı koşullarda, görevini bir başka öğretim elemanına, Bölüm Başkanlığı aracılığı ile vekâleten bırakır ve bu değişikliği öğrenciye duyurur.

 1. Her yarıyıl başında öğrencilere derse kayıt, ders seçme ve ders alma işlemlerinde yardımcı olarak, kayıt yenileme, ders alma ve seçme işlemlerinin onayını gerçekleştirir. Danışman, ders kayıt işlemleri Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen yönteme ve ilgili kurulların aldığı kararlara göre yürütür,
 2. Öğrenci tarafından danışman öğretim elemanına verilen ders alma formlarını belirtilen tarihlerde birim öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesini sağlar, cc) Yönetmeliklerde yapılan değişikliklerden haberdar olmak ve öğrencilere duyurulmasında yardımcı olur, dd) Öğrencileri değişim programları, yurt dışı eğitim imkânları konusunda bilgi verecek kaynaklara yönlendirir.
 3. Öğrencinin eğitim öğretim faaliyetlerinde başarılı olabilmesini sağlamak amacıyla onun her türlü psiko-sosyal yönden gelişimlerini destekleyen hizmetlere yönlendirmek,
 4. Danışmanlığını yaptığı öğrencilerine haftada en az bir saatlik süreyi ayırmak ve bunu ilan etmek,
 5. Danışmanlığındaki öğrenciler ile ilgili problemlerin çözümünde ilgili kurullara yardımcı olmak,
 6. Her öğrenci için bir dosya tutmak. Bu dosyada Madde 7'de belirtilen belgeleri ve ilgili birimin önerdiği diğer evrakları bulundurmak,
 7. Danışmanlık yaptığı öğrencinin mezuniyeti veya ilişiğinin kesilmesi durumunda bu dosyaları birim öğrenci işleri bürosuna teslim etmek,
 8. Danışmanlık görevinin sona ermesi durumunda elindeki öğrenci dosyasını bir sonraki Danışmana teslim etmek,
 9. Danışmanlığını yürüttüğü öğrenciye mezuniyet sonrası için hazırlık olacak bilgilendirmeler yapmak.

 1. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, yürüteceği tez çalışması ve buna yönelik uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve kayıt işlemleri, ABD veya ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanan danışmanı tarafından yürütülür.
 2. Danışman, öncelikle ABD veya ASD'de görevli öğretim üyeleri arasından ilgili ABD veya ASD Kurulunun teklifi, EYK'nın kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Ancak, danışman ABD veya ASD Kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile Üniversitenin ilgili diğer birimlerindeki öğretim üyeleri arasından da atanabilir.

Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, ABD Kurulunun önerisi ve EYK kararına göre atanır. Danışman yüksek lisans programında açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi ABD veya ASD başkanı yürütür. Danışman değişikliği, uzun süreli hastalık, ölüm, unvan değişikliği gibi zorunlu haller dışında, ABD veya ASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir. Danışman, tez önerisinin EYK'ca kabulünden itibaren tez danışmanı olarak atanır ve danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açar. Öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Tez savunmasında başarılı bulunan öğrencinin uzmanlık alan dersi de sona erer. (3) Tezli yüksek lisans programında tez önerisi, öğrencinin derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamladığı yarıyılı takiben en geç üç ay içerisinde danışmanın teklifi ve ABD/ASD Kurulunun önerisi ile EYK'da karara bağlanır. Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra, EYK'ya sunulur. Bu sürede tez önerisi enstitüye bildirilmeyen öğrencinin danışmanı, ABD veya ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile değiştirilir.

Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu