Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu: EBB253
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu derste bilimsel araştırmanın temelleri, araştırma yöntemi, araştırma süreci, bir bilimsel araştırmanın tüm aşamalarının bilgisinin kazadırılması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Literatür taraması, araştırma problemi, yöntem, veri toplama yöntem ve teknikleri, veri analizi, sonuçların raporlaştırılması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hatice ALTUNKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Erhan EKİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Evin ERDEN TOPOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Hanife Can ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha ESER
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ULUTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇENGEL SCHOVILLE
Öğr. Gör. Selcen AYDOĞAN
Prof. Dr. Esin ACAR
Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU
Öğrenme Çıktıları
1.Bilimsel bir araştırma yaparken kullanacağı yöntemlere yönelik temel kavramları açıklar
2.Bilimsel araştırma türlerini açıklar
3.Araştırma yapmaya uygun ve alanı ile ilişkili problem tanımlar
4.Araştırma problemine yönelik ilgili literatür taraması yapar
5.Problem durumuna yönelik hipotezler/araştırma soruları geliştirir
6.Farklı örneklem belirleme, araştırma yöntemi ve veri toplama durumlarından araştırmasına uygun olanı seçer
7.Araştırmasını raporlaştırır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Fraenkel, J. R. and Wallen, R. E. (2009). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: McGraw-Hill Companies
2.Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilim, Bilgi, Bilgi Kaynakları, Bilgiye Ulaşma Yolları, Bilimin Amaçları
2. Hafta - Teorik
Bilimsel Yöntem ve Araştırma Türleri
3. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmanın Basamakları: Problemin Tanımlanması ve Literatür Taraması
4. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmanın Basamakları: Problemin Tanımlanması Ve Literatür Taraması
5. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmanın Basamakları: Hipotez Kurma, Amaç, Önem, Sayıltılar ve Sınırlılıklar
6. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmanın Basamakları: Evren, Örneklem, Araştırmanın Modeli/Deseni
7. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmanın Basamakları: Veri Toplama Yöntemleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmanın Basamakları: veri Toplamada Geçerlik ve Güvenirliğin Sağlanması
10. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmanın Basamakları: Araştırmanın İç Geçerliğinin ve Dış Geçerliğinin Sağlanması
11. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmanın Basamakları: Verilerin Analizi
12. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmanın Basamakları: Bulgular, Sonuç ve Öneriler
13. Hafta - Teorik
Araştırma ve Etik
14. Hafta - Teorik
Örnek Bir Araştırma Makalesinin İncelenmesi
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
4
4
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
OÇ-7
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu