Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Osmanlı Tarihi II
Ders Kodu: SBÖ352
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Osmanlı Devleti'nin Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan (1774) yıkılışına kadar (1922) süreçteki siyasi, ekonomik, sosyal yapısını, kültür ve medeniyetini genel hatlarıyla irdelemek bu bağlamda Küçük Kaynarca antlaşmasının sonuçlarından, Kırım’ın elden çıkmasından, Mısır'ın işgalinden, Cezayir ve Tunus'un, Balkan topraklarının elden çıkmasından, Karadeniz'de ve Akdeniz'de Osmanlı nüfuzunun çöküşünden, iç isyanlar, eşkıyalık, göçler, devlet düzeninde ve toplum yapısında, maliye teşkilatında ve ekonomik yapıda bozulmalardan, yenileşme çabalarından, Tanzimat, Meşrutiyet hareketlerinden, Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya savaşlarından ve sonuçlarından, bu süreçteki Osmanlı devlet teşkilatı, toplum yapısı, kültür ve medeniyetinden çıkarımlar yaparak kullanılabilir ve yararlanılabilir düşünceler, bilgiler üretmek, davranışlar geliştirmektir.

Özet İçerik

Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan (1774) Osmanlı imparatorluğunun yıkılışına kadar (1922) Osmanlı Devleti'nin siyasi, ekonomik, sosyal yapısı, kültür ve medeniyeti: Küçük Kaynarca antlaşmasının sonuçları, Kırım’ın elden çıkması, Mısır'ın işgali, Cezayir ve Tunus'un, Balkan topraklarının elden çıkması, Karadeniz'de ve Akdeniz'de Osmanlı nüfuzunun çöküşü, iç isyanlar, eşkıyalık, göçler, devlet düzeninde ve toplum yapısında, maliye teşkilatında ve ekonomik yapıda bozulmalar, yenileşme çabaları, Tanzimat, Meşrutiyet, Trablusgarp savaşı, Balkan harpleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonuçları, bu süreçte Osmanlı devlet teşkilatı, toplum yapısı, kültür ve medeniyetindeki değişmeler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKKAYA
Öğrenme Çıktıları
1.Devletlerin geleceklerini belirlemede ve ömürlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde yönetenlerin işlevini, devlet teşkilatının, toplum yapısının, eğitim ve bilimin önemini anlarlar ve buna uygun davranışlar geliştirirler
2.Devletlerin, toplumların, insanların değişim göstermelerinin, yenileşmelerinin ve gelişmelerinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu keşfederler ve bu yönde kendilerini, içinde bulundukları toplumu ve devleti değişime, yenilemeye ve geliştirmeye hazırlarlar
3.Osmanlı Devleti'nin Türk ve Dünya tarihi ve medeniyeti içindeki yerini kavrayarak, ona bir değer biçerler.
4.Osmanlı Devleti’nin Dünya tarihindeki etkisini fark eder
5.Osmanlı Devleti’nin Dünya tarihindeki yeri ve önemini anlarlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985.
2.GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000.
3.GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219.
4.HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991.
5.KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983.
6.ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987).
7.UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Karlofça Antlaşması (1699) ndan Kırım Harbi (1768-1774)ne Osmanlı Devleti’nde gelişmeler
2. Hafta - Teorik
Karlofça Antlaşması (1699) ndan Kırım Harbi (1768-1774)ne Osmanlı Devleti’nde gelişmeler
3. Hafta - Teorik
Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Sonuçları
4. Hafta - Teorik
Devletin kötü gidişini engelleme çalışmaları: Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ve sonuçları
5. Hafta - Teorik
Devletin kötü gidişini engelleme çalışmaları: Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ve sonuçları
6. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti’nin teşkilat, toplum, ekonomik, eğitim, bilim ve kültür hayatındaki sorunlar
7. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti’nin teşkilat, toplum, ekonomik, eğitim, bilim ve kültür hayatındaki sorunlar
8. Hafta - Teorik
İç isyanlar: Azınlık isyanları ve diğerleri
9. Hafta - Teorik
ARA SINAV
10. Hafta - Teorik
Göç, eşkıyalık hareketleri, esnaf ve zanaatkârlar; aile yapısı, toplum tabakalaşması, şehirler ve köyler
11. Hafta - Teorik
Göç, eşkıyalık hareketleri, esnaf ve zanaatkârlar; aile yapısı, toplum tabakalaşması, şehirler ve köyler
12. Hafta - Teorik
Ticaret, zanaat, bayındırlık hareketleri, denizcilik (gemicilik), limanlar, ziraat
13. Hafta - Teorik
Tanzimat ve meşrutiyet hareketleri ile sonuçları, Balkanların elden çıkışı ve sonuçları; Berberi ve Arap eyaletlerinin elden çıkışı ve sonuçları
14. Hafta - Teorik
XX. Yüzyıla girerken Osmanlı Devleti ve Batı dünyası; İttihat ve Terakki’nin Osmanlı Devleti’nin yönetimindeki yeri; Osmanlı Devleti’nin Çöküşü ve Yeni Türk Devlet’inin doğuşu
15. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti’nin teşkilat, toplum, ekonomik, eğitim, bilim ve kültür hayatındaki sorunlar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev1%10
Dönem Ödevi1%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders150460
Ödev120224
Dönem Ödevi50210
Ara Sınav1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
2
OÇ-5
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu