Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Emin Baki ADAŞ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Emin YİĞİT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Emin Baki ADAŞ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Berivan BİNAY
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÜNAL
Mevlana Koordinatörü
Bölüm öğrencilere, sosyal teori, toplumsal cinsiyet, göç, aile, küreselleşme ve sosyal politika, kentleşme ve kentsel sorunlar, kırsal sosyoloji, ekonomik sosyoloji, din sosyolojisi, suç ve sapma, araştırma teknikleri ve istatistik gibi sosyolojinin pek çok alanına ilişkin dersler sunmaktadır. Öğrencilerin doğal olarak farklı alanlara ilgileri olabileceği düşüncesinden hareketle seçmeli ders sayısı ve çeşitliliği mümkün olduğunca yüksek tutulmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde de eğitimlerinin ikinci yılından itibaren öğrencilerin özellikle ilgilendikleri alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirebilmelerine olanak tanınmış olmaktadır. Bölümümüzün önem verdiği bir diğer konu da sosyal teori ile pratik/araştırma arasındaki ilişkinin iyi kavranabilmesidir. Bu çerçevede de bazı durumlarda dersler içerisinde ve aynı zamanda dördüncü yıllarında Bitirme Çalışması dersinde öğrencilerin araştırma projesi hazırlama ve/veya uygulama yapmalarına olanak tanınmaktadır.
Tarihçesi
Sosyoloji Bölümü 1992 yılında kurulmuş ancak 2000 yılına kadar öğrenci almamıştır. 2000-2001 Eğitim öğretim yılında bölüm lisans programına 30 öğrenci ile başlamıştır. Bölüm Türkçe eğitim vermektedir ve eğitim süresi 4 yıldır. ERASMUS programının bir parçası olarak bölümümüze gelen öğrencilere ise dersler İngilizce olarak verilmektedir. Şu ana kadar Romanya, İtalya ve Litvanya da dahil olmak üzere bu program çerçevesinde bölümümüze gelen ERASMUS öğrencilerine dersler verilmiştir. Bölümün MEVLANA ve FARABİ öğrenci değişim programları da aktif bir şekilde sürmektedir. Bölüm her yıl ortalama 75 lisans öğrencisi mezun vermektedir. Lisans programının yanı sıra İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı, Yüksek Lisans programı ve Doktora programı bulunmaktadır. Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı 2004-2005 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı ile ortak yürütülen Doktora Programı, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle bağımsız olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı ise yaşam boyu öğrenme prensibiyle 2015-2016 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm her yıl ortalama 19 lisansüstü öğrencisi mezun vermektedir. Bölümün; Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Genel Sosyoloji ve Metodoloji olmak üzere toplamda 3 anabilim dalı mevcuttur. 3 Profesör Dr., 3 Doçent Dr., 4 Doktor Öğretim Üyesi Dr., 2 Araştırma Görevlisi (Dr), ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere bölüm öğretim elemanı sayısı 14’tür.
Misyon
Gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeydeki sosyolojik bilgi üretimine, araştırma ve uygulamalara katkıda bulunmak. Sosyal-kültürel yapının niteliği ve sorunlarını sosyal bilim bakış açısıyla çağdaş, eleştirel ve yaratıcı olarak değerlendirebilen, çağdaş bilimsel donanıma sahip özgün ve özgür araştırmaları yürütebilen, sorumluluk bilinci ve toplumsal duyarlılığı yüksek, ülke çıkarlarını gözeten, meslek ahlâkına ve bilimsel etik değerlere bağlı bilim insanları yetiştirmek.
Vizyon
Gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde aktif olarak bilgi üreten, toplumsal sorunlara yönelik politikalar öneren, uygulamalarda yer alan ve öğrenciler tarafından tercih edilen bir bölüm olmak.
Amaç
Toplumsal yapı, kurumlar, süreçler ve toplumsal eylemi sosyolojik bir perspektiften inceleyebilmek için gerekli olan temel bilgi ve donanımı kazandırmak; sosyolojik yöntem ve teknikleri kullanarak araştırma yapabilme becerisi kazandırmak,;sosyolojik kurumlar ve yaklaşımlar ışığında analitik ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırmak; dünyadaki ve ülkedeki sosyal problemler hakkında farkındalık yaratmak ve bu problemlere ilişkin çözüm üretebilme yeteneği kazandırmak; disiplinler arası bakabilme becerisi kazandırmak, Toplumsal süreçlere ve gelişmelere ilişkin öngörüde bulunabilecek donanımı kazandırmak.
Fiziki Altyapı
Sosyoloji Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesinde hizmet vermektedir. Bölümümüzde, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrenciler Kampus alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.
Teknik Altyapı
Sosyoloji bölümü bilgisayar ve projeksiyon donanımına sahip 100 kişilik 3 dersliğe sahiptir. Ayrıca öğrencilerin kullanabileceği bilgisayar ve projeksiyon donanımına sahip bir yüksek lisans dersliği mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu