Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.İşletme alanı ile ilgili güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma; bu bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; gerektiğinde işletme alanında yenilik getirecek özgün tanım ve sentezlere ulaşabilme.
2.İşletme alanındaki temel ve ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, sistematik bir yaklaşımla kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme; gerektiğinde yeni bilgiler üretebilme.
3.İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak olguları, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. Bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme; gerektiğinde işletme alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı işletme alanına uyarlayabilme.
4.İşletme alanı ile ilgili sorunları, bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak çözümleyebilme, bu sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirebilme, bu amaçla bireysel ve ekip üyesi olarak çalışabilme; gerektiğinde liderlik yapabilme.
5.İşletme alanı ile ilgili bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme; gerektiğinde üretici ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili olguları yorumlayabilme.
6.İşletme alanı ile ilgili veya alan dışı kişi ve grupları, işletme alanı ile ilgili konularda bilgilendirebilme; nitel ve nicel veriler kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bilgi aktarabilme; gerektiğinde uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme, alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7.Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket ederek, işletme alanı ile ilgili veriler toplayabilme, yorumlayabilme, uygulayabilme ve ulaştığı sonuçları duyurabilme; gerektiğinde bu sayede işletme alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
8.İşletme alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
9.İşletme alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
10.İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu