Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Özel Eğitim Öğretmenliği - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı I. Öğretim (gündüz) kapsamında 4 yıl (sekiz yarıyıl) lisans eğitimi vermektedir. Programın lisans eğitiminin dili Türkçe’dir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yatay/dikey geçişlerde kabul esasları şunlardır: a) Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Birimlerin ilgili kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir. b) Meslek yüksekokulu mezunlarının dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak esaslar şunlardır: a. Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğrenciler, öğretim yılının ilk iki haftası içinde, dilekçelerine eşdeğer saydırmak istedikleri ders/derslerle ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek, ilgili dekanlıklara/müdürlüklere başvurabilirler. b. Eşdeğer saydırılması istenilen ders/derslerin içerikleri benzer, ilgili öğretim elemanı ve bölüm/program/anabilim dalı görüşü de olumlu ise ilgili kurul bu ders/derslerin eşdeğerliğine karar verebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin kredileri ilgili birimdeki mevcut ders kredisi gibi değerlendirilir. c) Dersleri eşdeğer saydırmada öğrencinin başarı notu, o dersi alıp başardığı yükseköğretim kurumundaki notudur. Ancak, dersin eşdeğer sayılabilmesi için başarı notunun en az altmış olması gerekir. d) Yüzlük not sisteminde notlandırılmış derslerin başarı notu geldiği yükseköğretim kurumundaki notun aynısı olarak yazılır. Katsayı ile notlandırılmış derslerin başarı notu bu Yönetmeliğin 25'inci maddesindeki aralıklar dikkate alınmak suretiyle, Senato tarafından düzenlenen dörtlük sistemdeki notların yüzlük not sistemindeki karşılıkları tablosu esas alınarak belirlenir. Harfler veya derece ile notlandırılmış olan derslerin başarı notunun yüzlük sistemdeki not karşılığı öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunca onaylanmış belgeye göre, belgelendirilmediği takdirde ise bu Yönetmeliğin 25’inci maddesindeki aralıkların ortalaması dikkate alınarak belirlenir. e) Dersleri eşdeğer saydırmaya bağlı olarak öğrencisi olunan bölüm ya da programa aktarılan kredi tutarının, bir yarıyıllık kredi toplamının %70’ini aşması durumunda birimin ilgili kurulu, bölüm başkanının görüşünü de alarak öğrencinin daha üst ve uygun bir yarıyıla intibakını yapabilir. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır. f) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, ders eşdeğerlik değerlendirmeleri de bu fıkranın (b) bendine göre yapılır. g) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programından almış olduğu eşdeğer derslerinden muaf tutulur ve muaf tutulduğu derslerle birlikte önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersleri, transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz. h) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersler transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz. i) ğ) Dersleri eşdeğer saydırma başvurularının değerlendirilmesinde; 2547 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki dersler hariç, lisans programı uygulanan bir birime yerleştirilen öğrencilerin açıköğretim programları ile ön lisans programlarında daha önce başarılmış olan dersleri, ön lisans programı uygulanan bir birime yerleştirilen öğrencilerin ise açıköğretim programlarında daha önce başarılmış olan dersleri eşdeğer sayılmaz. j) Yaz okuluna başka yükseköğretim kurumlarında devam etmek isteyen öğrencilerin eşdeğerlik talebinin değerlendirilebilmesi için; alacakları dersin denk olduğu hususunda ders alacağı yükseköğretim kurumuna başlamadan önce vereceği dilekçeyi, biriminin ilgili anabilim dalı başkanı veya bölüm başkanına onaylatması ve dekanlığa/müdürlüğe sunması gerekir.
Kazanılan Derece
Özel Eğitim Öğretmenliği programından mezun olan öğrenciler “Özel Eğitim Öğretmeni alanında Lisans Diploması” derecesini alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Ayrıca yatay ve dikey geçişler veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşıyan öğrenciler de bölüme kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, öğrenimini tamamlamadan veya mezun olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından fakülteye yerleştirilen veya yatay geçişle kayıt yaptıran öğrenciler eşdeğer saydırılmak istenilen ders/derslerin kredileri arasında bir kredi saatlik eksiklik olması durumunda ders/derslerin içerikleri benzer, ilgili anabilim dalı görüşü de olumlu ise; Yönetim Kurulu bu derslerin eşdeğerliğine karar verebilir. Eşdeğer sayılan ders/derslerin kredileri, fakültenin mevcut ders kredisi gibi değerlendirilir. Dersleri eşdeğer saydırmada; öğrencinin başarı notu o dersi alıp başardığı yükseköğretim kurumundaki notudur. Ancak, dersin eşdeğer sayılabilmesi için başarı notu en az altmış olmalıdır. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır. Ayrıca Erasmus ve Farabi programlarıyla üniversiteler arası değişim de yapılabilmektedir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisini sağlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu