Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Temel iktisadi kavramları, teorileri, yöntemleri tanımlar ve değerlendirir.
2.Güncel ekonomik sorunlar karşısında temel düzeyde politika önerileri sunar.
3.Ekonomik ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif çerçevesinde yorumlar.
4.İktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) ekonomi içerisindeki rollerini açıklar.
5.Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip eder, ekonomik bilgi ve yöntemlerini farklı alanlarda kullanır.
6.Ekonomik verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemleri, teknikleri ve araçları sağlar ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
7.İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını, politikaları ve sorunları tanımlar ve bunlar hakkında yorum yapar.
8.Ekonomi alanına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.
9.İktisadi büyüme, kalkınma ve verimlilik sorunlarını temel düzeyde açıklar ve yorumlar.
10.Kamu, endüstri, tarım, çevre ve doğal kaynaklar, çalışma, bilgi ve mülkiyet ekonomileri, uluslararası finans, para, politik iktisat ve ekonometrik yöntemler gibi alanlardan kendilerinin seçtiği ekonominin alt dallarında yeterli bilgiye sahip olur.
11.İşletme kavramlarını temel düzeyde tanımlar ve değerlendirir.
12.Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur.
13.Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü tanımlar.
14.Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek becerileri gösterir.
15.Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olarak bilimi rehber edinir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu