Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Uluslararası İktisat Teorisi
Ders Kodu: İKP511
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Ekonomik ilişkilerin uluslararası boyutlarını inceleyerek, öğrencilere dış ticaretin nedenleri ve uluslararası ekonomik ilişkileri düzenleyen teoriler hakkında bilgi vermektir.

Özet İçerik

Faktör Donatımı ve Heckscher-Ohlin Modeli, Ticaret ve Intra Sanayi ve Ticaret, Ekonomik Büyüme ve Uluslararası Ticaret, Uluslararası Faktör Hareketleri Mesaj Heckscher-Ohlin Teorileri, Neoklasik Ticaret Teorisi, Neoklasik Ticaret Teorisi Ticaret çıkarılmasından sağlanan kazançlar, Ticaret Dayanak GirişTicaret Politikası Aletler, Ticaret Politikalarının Etkisi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Temel uluslararası iktisat kavramlarını tanımlar
2.Uluslararası ticaretin nedenlerini değerlendirir
3.Uluslararası ticaret teorilerini analiz eder
4.lternatif ticaret teorilerini analiz eder
5.Dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme ilişkisini inceler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Halil Seyidoğlu, Uluslar arası İktisat, Teori,Politika ve Uygulama, 17.Baskı, Güzem Can Yayınları, 2009
2.Dominick Salvatore, International Economics, Sixth Edition, John Wilw and Sons Inc, 1999
3.Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz, International Economics Theory and Policy, Ninth Edition, Addison-Wesley, 2012
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Uluslararsı Ticaret Teorisinin doğuşu, Merkantilizm, Klasik Liberalizim ve A. Smith, Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri, Mutlak Üstünlük Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler
2. Hafta - Teorik
Fırsat Maliyetleri ve Dış Ticaret, Dönüşüm Eğrileri, Sabit Maliyetler ve Dış Ticaret, Çoğalan Maliyetler ve Dış Ticaret, Azalan Maliyetler ve Dış Ticaret
3. Hafta - Teorik
Arz ve talep modelleri, dış ticaret hadleri, karşılıklı talep kanunu, Teklif eğrileri, teklif eğrisi modelinin yararları, teklif eğrilerinde kaymalar
4. Hafta - Teorik
Toplumsal Kayıtsızlık Eğrileri, Kapalı Ekonomide Denge, Açık Ekonomilerde Denge, Dış Ticaretin Kazançları
5. Hafta - Teorik
Faktör Donatımı Teorisi, Uluslararası Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi, Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Teoremi, Faktör Hareketsizliği Modeli
6. Hafta - Teorik
Teorinin Test Edilmesi, Leontief Paradoksu, Nitelikli İşgücü Teoremi, Teknoloji Açığı Teoremi, Ürün Dönemleri Modeli, Tercihlerde Benzerlik Teoremi, Ölçek Ekonomileri Teoremi, Monopollü Rekabet Teoremi, Endüstri-içi ve Endüstriler-arası Ticaret ve Ölçülmesi, Taşıma Maliyetleri ve Dış Ticaret
7. Hafta - Teorik
Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Analizleri, Faktör Arzındaki Artışlar and Dış Ticaret, Rybczynski Teoremi, Teknolojik Gelişme, Sapmasız Büyüme, Emek Tasarrufu Sağlayan Teknik Gelişme, Sermaye Tasarrufu Sağlayan Teknik Gelişme, Yoksullaştıran Büyüme, Ticaret Hadleri ve Az Gelişmiş Ülkeler, Ekonomik Kalkınma ve Karşılaştırmalı Üstünlükler
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Dış Ticaret Politikası, Dış Ticaret Politikasının Amaçları, Dış Ticaret Politikasının Araçları, Tarihsel Açıdan Dış Ticaret Politikaları
10. Hafta - Teorik
Dış Ticarette Korumacılık, Koruyuculuğun Nedenleri, Ulusal Güvenlik, Genç Endüstri Tezi, Stratejik Ticaret Politikası, Dampinge Karşı Koruma, Dış Ödeme Dengesizliklerini Giderme ve Işsizliği Azaltma, Ticaret Hadlerini Iyileştirme, Kişisel Çıkarlara Dayalı Görüşler
11. Hafta - Teorik
Gümrük Tarifeleri, Gümrük Vergilerinin Ekonomik Etkileri, Kısmi Denge Yaklaşımına Gore Ekonomik Etkiler, Tarifelerin Rant Etkileri, Tarifelerin Makroekonomik Etkileri
12. Hafta - Teorik
Ticaret Hadleri ve Optimum Gümrük Tarifesi, Gümrük Vergilerinin Yansıması, Etken Koruma Oranları, Özel Dış Ticaret Rejimleri, Türkiye'de Gümrük Vergileri
13. Hafta - Teorik
İthalat Kotaları, Ithalat Yasakları, Döviz Kontrolü, Çoklu Kur Sistemi, Yeni Korumacılık, Gönüllü Ihracat Kısıtlamaları, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Standartları, Idari Düzenlemeler
14. Hafta - Teorik
Ihracat Sübvansiyonları, İthalatta Fark Giderici Vergiler, İhracat Vergileri, İhracat Monopolleri ve Karteller
15. Hafta - Teorik
Küreselleşme, Dünya Ticaret Örgütü, GATT, GATT'ın Politika ve ilkeleri, GATT Toplantıları, Dünya Ticaret Örgütü'nün Görev ve Faaliyetleri, İktisadi Birleşme Türleri, Serbest Ticaret Bölgeleri, Gümrük Birlikleri, Gümrük Birlikleri'nin Ekonomik Etkileri, İktisadi Birlik, İkinci En iyi Teori, Kutuplaşma Teorisi, İktisadi Birleşmeler ve Az Gelişmiş Ülkeler
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
OÇ-1
4
3
4
3
4
3
4
OÇ-2
4
3
4
3
4
3
4
OÇ-3
4
3
4
3
4
3
4
OÇ-4
3
4
3
4
3
4
3
OÇ-5
3
4
3
4
3
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu