Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, veteriner cerrahi ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahiptir.
2.2. Veteriner cerrahi alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3.3. Alanında edindiği bilgileri kullanarak, uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri oluşturur.
4.4. Eğitimini tamamladığı yüksek lisans programının kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleği icra etme bilincinde olur
5.5. Kendi uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlarla ilişki kurarak, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
6.6. Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
7.7. Yüksek lisans alanına ilişkin bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
8.8. Alanı ile ilgili her türlü veriyi (saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar.
9.9. Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
10.10. Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgiyi ülke ve bölgenin ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular ve savunma yeterliliğine sahip olur.
11.11. Çevre sağlığı kurallarını tanımlar ve korumaya yönelik uygulamaları yapar.
12.12. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
13.13. Alanıyla ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder ve gerektiğinde kullanır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu