Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Sınıf Eğitimi Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Sınıf Öğretmenliği alanında yüksek lisans diploması verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Sınıf Öğretmenliği alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Sınıf öğretmenliği mezunu olmak, lisans not ortalaması en az 70 olmak, ALES puanı en az 70 olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Öğretmen yetiştirme ve program geliştirme ve öğretim alanlarında araştırma yapan akademisyen, yönetici, öğretmen ve eğitim alanındaki araştırmacıların mesleki gelişimleri açısından gereksinim duydukları bilgiye ulaşmaları amaçlanmaktadır. Farklı alanlarda çalışmaların yapıldığı ana bilim dalında çalışılan bazı konular şunlardır: Türkçe Eğitimi, Matematik Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Öğrenme ve Öğretme Kuramları, Öğretmen Yeterlikleri ve Nitelikleri, Çağdaş Öğrenme Kuramları, Eğitimde Drama ve çeşitli alanların öğretim programları. 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı mezunları eğitim sektöründe ve akademik alanda uzman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için bir ara sınav, ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı olabilmek için notun en az 70 puan olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az 70 ve üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu