Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği yüksek lisans programı iki dönem ders aşaması ve iki dönem tez aşaması olmak üzere dört yarıyıl süreyi kapsamaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği ve yönergesindeki ilgili hükümlere tabiidir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrencilerin; Yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalaması ile mezun olmaları gerekir. ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar. Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES puanının %50’si, lisans diploma notunun %25’i ve mülakat değerlendirmesinin %25’i toplanarak yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Mülakat değerlendirmesi programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden biri veya bir kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksek lisans programına başlayacak öğrenciler eğer fen bilgisi öğretmenliği lisans programı dışında bir programdan mezun ise yüksek lisans ders aşamasında lisansta alınmayan dersleri alırlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavı notunun, yüksek lisans için en az 70 puan olması gerekir.
Program Profili
Program alınması zorunlu ve seçmeli olan derslerden oluşur. Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Programda 2 doçent, 2 yardımcı doçent olamak üzere dört öğretim üyesi bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olan öğrencilerimiz farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Öğrenciler gerekli kabul koşullarını sağladıkları takdirde Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında doktora eğitimine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ABD veya ASD başkanlığı aracılığı ile Enstitüye bildirilir. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ve yarıyıl ve yaz okulu sonu sınav notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavı notunun, yüksek lisans için en az 70 puan almaları gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin Tezli yüksek lisans programı tamamlayabilmesi için; en az 21, en çok 30 kredilik en az yedi ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından dersi almış olması gerekir. Seminer ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci tezini bitirip başarılı şekilde savunduktan ve enstitü tarafından tezi kabul edildikten sonra mezun olur.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu