Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bankalarda Organizasyon Yönetimi ve Yönetişim Teknikleri
Ders Kodu: BFN572
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilerin Ticari Banka Yönetiminin ve işlemlerinin stratejik, finansal ve operasyonel bir yönetim çerçevesi içinde algılamalarını ve öğrenmelerini sağlamak, bu alanda edinecekleri bilgiler ışığında stratejik ve operasyonel problemleri çözebilecek bir yönetim modelini oluşturmak. Bu anlamda açılacak bankacılık programının amacı, Stratejik Banka Yönetimi ve divizyonel alanların içinde yapılan işlemleri ve bu alanların organizasyonel olarak yönetimini öğretmek, Banka yönetimi için gerekli olan risk/sermaye kantitatif modellerini ve hesaplama tekniklerini öğrenciye aktarmaktır. Öğrencilerin bankacılık alanındaki teorik bilgilerinin artırılması yanında, uluslararası “best practice – en iyi uygulama” örnekleri dahilinde günlük pratiklerinin ve karar verme süreçlerini geliştirilmelerine öncülük etmek programın öncelikli gündemini oluşturmaktadır. Bankanın yönetimi için gerekli olan risk/getiri/likidite/sermaye parametrelerinin yönetim modellerini oluşturmak ve uluslararası bankacılık uygulamalarını Avrupa, Amerika, Japonya ve gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde ele almak programın ana öncelikli konularını oluşturmaktadır.

Özet İçerik

Bankacılığın Alternatif Tipolojisinin Merkez Bankalarının işleyişleri ile birlikte uluslararası boyutta irdelenerek bir bankanın Stratejik, Divisyonel ve Operasyonel boyuttaki yönetiminin kantitatif ve kalitatif yönetim modelleri ile desteklenecek şekilde günümüz modern bankacılık yönetim modellerinin oluşturulması günümüz güncel konularının ve problem çözümlerinin öğrenciye pratik ve teorik olarak aktarılması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenciler, bankacılığın tarihçesi, bankacılık ve finans sisteminin işleyişini ifade edebilirler
2.Öğrenciler, bankacılık sektörünün finansal sektör içindeki yeri ve önemi, bankaların kuruluşu ve bankacılık faaliyetlerini açıklarlar
3.Öğrenciler, kredi ve mevduat işlemleri ile bankacılık sistemini düzenleyen ve denetleyen otoriteleri tartışabilirler.
4.Öğrenciler, Türk Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat ile uluslararası en iyi uygulamaları karşılaştırmak suretiyle uygulamalı ve akademik çerçevede değerlendirirler
5.Bankalarda muhasebe organizasyonunu açıklayabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Prof. Dr. İlker Parasız, Modern Bankacılık Teori ve Uygulama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Başlangıç, bankacılığın tarihçesi, bankacılık sektörünün ekonomi ve finansal sitemdeki yeri ve önemi, sistemin düzenlenme ve denetlenmesi gereği, uluslararası düzenlemeler ve Türk Bankacılık Kanunu, kanunun amaç ve kapsamı.
2. Hafta - Teorik
Bankaların kuruluşu, kuruluş şartları, kurucularında aranan şartlar, şube açma ve sınır ötesi faaliyetleri.
3. Hafta - Teorik
Bankalarda kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulu-denetim komitesi, genel müdür ve genel müdür yardımlarının taşıması gereken nitelikler.
4. Hafta - Teorik
Banka, mevduat bankası, katılım bankası, kalkınma ve yatırım bankaları, finansal holding şirketleri, kontrol, nitelikli pay, hakim ortak ve yöneticiler.
5. Hafta - Teorik
Bankaların Faaliyet Konuları: Mevduat ve katılım fonu kabulü, kredi türleri ve kredi verme işlemleri, teminat ve garanti işlemleri.
6. Hafta - Teorik
Bankaların Faaliyet Konuları: Ödeme ve fon transferleri, saklama hizmetleri, kredi kartı ve çeklerle ilgili işlemler, efektif ve kambiyo işlemleri.
7. Hafta - Teorik
Bankaların Faaliyet Konuları: Sermaye piyasası araçlarını ihraç ve aracılık işlemleri, yatırım danışmanlığı, potföy danışmanlığı, leasing ve sigorta acenteliği vb.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV
9. Hafta - Teorik
Ana sözleşme değişiklikleri, sermaye artışları, pay edinim ve devirleri.
10. Hafta - Teorik
Sermaye yeterliliği, sermaye yeterlilik oranının hesaplanması, sermaye tabanı, riskli aktifler. Likidite yeterliliği, Ödenmiş sermaye, Yedek akçe ve Özkaynaklar.
11. Hafta - Teorik
Kredi sınırları, sınırlamaya tabi olmayan işlemler, ortaklık paylarına ilişkin sınırlamalar, gayrimenkul ve emtia üzerine işlemler.
12. Hafta - Teorik
Mevduat ve katılım fonu toplamaya ilişkin işlemler(mevduat ve katılım fonu kabulü, zaman aşımı, mevduat sigortası, sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve katılım fonu)
13. Hafta - Teorik
Bankacılık sisteminde ulusal ve uluslararası düzenleyici ve denetleyici otoriteler ile tarihsel gelişim süreçleri. BIS ve Basel Standartları.
14. Hafta - Teorik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: Çalışma esasları, görev ve yetkileri. Kurumun görev ve yetkileri, kurumlar arası işbirliği, finasal sektör komisyonu, eşgüdüm komitesi.
15. Hafta - Teorik
Faaliyet izni kaldırılan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Fon Kurulunun çalışma esasları, görev ve yetkileri, Fon alacaklarının tahsiline ilişkin yetki ve takip usulleri.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FİNAL
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma72228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
4
4
4
5
5
3
3
3
OÇ-2
3
3
5
5
5
4
5
4
4
OÇ-3
2
5
3
3
3
5
5
2
2
OÇ-4
3
3
3
5
4
4
4
4
4
OÇ-5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu