Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tam zamanlı eğitim verilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçiş koşulları bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Peyzaj Yüksek Mimarı
Kayıt ve Kabul Koşulları
a) Yurt içi en az dört yıllık veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksek okuldan mezun olmaları gerekir. Ancak, tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. b) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gerekir. c) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar. Yüksek lisans programına başvuruda, adayların son başvuru tarihine kadar sağlaması gereken belgeler şunlardır: a) Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği b) Lisans not ortalaması ve not dökümü c) ALES veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi d) Yabancı dil şartı isteyen ABD/ASD’lerde, tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların, YDS’den en az 40 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan, başka üniversitelerle ortak olarak açılan programlarda protokollerde belirtilen dil puanı, eğitim dili yabancı dil olan programlarda hazırlık sınıfından muaf olmak için bu sınavlardan en az 70 puan veya Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından yüksek lisans başvurusu için bu puanlara eşdeğer puan aldıklarını gösteren belge e) Başvuru formu
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, ADÜ'de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirmelerden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Mülakat, ABD/ASD’ce önerilen dört öğretim üyesi arasından EYK’nın seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından, ilan edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden biri veya bir kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır.
Program Profili
Temel Peyzaj Mimarlığı bilgi ve becerilerine sahip, lisans düzeyinde elde ettiği bilgileri sürekli olarak geliştirmeye ve derinleştirmeye istekli, peyzaj mimarlığı alanı temelinde disiplinler arası ilişkileri kavramış, uzmanlaştığı konudaki bilgileri kullanarak ve yorumlayarak bilgiler ve çözümler üretebilen, alanında edindiği uzmanlığı ilgili konularda yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, alanıyla ilgili konulardaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilen, yazılı-sözlü iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili etkin kullanabilen ve peyzaj mimarlığı alanının gerektirdiği bilgi teknolojilerini üst düzeyde kullanabilen Peyzaj Yüksek Mimar'ları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksek okulları ve rektörlüklere bağlı çevre düzenleme birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler müdürlükleri, imar ve planlama müdürlükleri, mezarlıklar müdürlükleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı Kuruluşlar Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü vb...), Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları ile Şirketleri, Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler, Yapısal ve Bitkisel Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları, Yapı Kooperatifleri ve Turizm - Rekreasyon Tesislerinde.
Üst Derece Programlara Geçis
Programda doktora eğitimi verilmemektedir. Bu nedenle bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programına başvuramazlar.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
(1) Eğitim öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Sınavlar, ara sınav, yarı yıl sonu ve yaz okulu sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarı yıl ve yaz okulu sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir. (2) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla, zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren derslerin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir. (3) Lisansüstü dersler, uygulamalar ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde AKTS gibi kredilendirme sistemleri EYK tarafından uygulanır. (4) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. (5) Sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir.
Mezuniyet Koşulları
Tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyeti için gereken en az 120 AKTS kredisi koşulunu sağlayan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin orijinal, ciltlenmiş en az üç adet kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş iki adet CD’sini tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir. EYK, talep edilmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz. haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
Staj Durumu
Staj programı bulunmamaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu