Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Sosyoloji Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tezli yüksek lisans programı, toplamda 1 yıl ders, bir yıl tez olmak üzere 2 yıl sürmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçiş koşulları, Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.
Kazanılan Derece
Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programının tüm şartlarını yerine getiren öğrenci ‘Sosyoloji Yüksek Lisans Diploması’ almaya hak kazanır.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Öğrencilerin yüksek lisans programlarına kaydı, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun öğrencilerin kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek, eğer derslerin kredi ve içerikleri bu programda verilenlerle ilişkili ise, bütün öğrenimini kapsayacak şekilde karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencilerin Yüksek Lisans derecesi alabilmeleri için: Anabilim Dalı tarafından belirlenen minimum ders yükü saatini en çok dört yarıyıl içinde tamamlamaları; kayıt oldukları derslerden başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları; en az 8 ders veya 24 kredi almaları (40 AKTS); yüksek lisans bitirme semineri hazırlamaları (seminerler “başarılı” veya başarısız” olarak değerlendirilir 4 AKTS) ; uzmanlık alan dersinden başarılı olmaları (32 AKTS); yüksek lisans tezi hazırlamaları ve tez jürisi önünde başarıyla savunmaları gerekmektedir.
Program Profili
Sosyoloji anabilim dalı yüksek lisans eğitimi, sosyal teori, araştırma yöntem ve teknikleri, siyasal sosyolojide güncel sorunlar, çağdaş sosyal düşünürler, göç ve sosyal değişme, sanayi-ötesi dönüşümler, suç ve sapma, küreselleşme ve yeni dünya düzeni, sosyal ve siyasal hareketler, risk toplumu, kültür çalışmaları, kentleşme, kadın çalışmaları vb. gibi sosyoloji disiplinin pek çok alanına ilişkin ders ve araştırmaları bir araya getiren çok yönlü programları içermektedir. Öğrencilerin doğal olarak farklı alanlara ilgileri olabileceği düşüncesinden hareketle seçmeli ders sayısı ve çeşitliliği mümkün olduğunca yüksek tutulmaya çalışılmaktadır. Anabilim Dalımızın önem verdiği bir diğer konu da sosyal teori ile pratik/araştırma arasındaki ilişkinin iyi kavranabilmesidir. Anabilim Dalımızın toplam öğretim elemanı sayısı 15’dir: 3 profesör dr., 3 doçent dr., 5 doktor öğretim üyesi., 2 araştırma görevlisi (Dr.), ve 2 araştırma görevlisi.
Mezunların İstihdam Profilleri
Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunları, özel ve resmi eğitim kurumlarında, üniversitelerin ilgili akademik kadrolarında, cezaevlerinde, kreşlerde, çocuk ıslah evlerinde, aile mahkemelerinde, aile danışma merkezlerinde ve bakıma muhtaç çocuk yurtlarında, özel ve resmi araştırma kurumlarında, şirketlerin araştırma-geliştirme birimlerinde, yerel yönetimlerde, halkla ilişkiler alanlarında istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, ilgili yönetmelikler uyarınca üst derece programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşullarında, Adnan Menderes Üniversitesi ‘Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’ geçerlidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu