Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Halkla İlişkiler kurumların, şirketlerin ve bireylerin gerek kamu gerekse medya ile yürüteceği iletişim süreçlerini düzenleme biçimidir. İletişim, bilgi ve medya çağı olarak adlandırılan çağdaş dünyada halkla ilişkiler uzmanlığı çok önem kazanmış durumda. Hızla değişen iletişim ortamları, gelişen teknolojiler ve iletişim yöntemleri, iletişim süreçlerine bir bütün olarak yaklaşan bir halkla İlişkiler anlayışını gerektiriyor. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü olarak, kurumlar, paydaşları ve hedef kitleleri arasındaki ilişkiyi yetkin biçimde analiz ederek iletişim kampanyaları tasarlayan ve uygulayan mezunlar veriyoruz. Mezunlarımız, donanımları, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleriyle, yeni nesil halkla ilişkiler anlayışının gerekliliklerini başarıyla yerine getiriyorlar.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yok
Kazanılan Derece
Halkla İlişkiler Meslek Uzmanı
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmesi için ilanda belirtilen bütün şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Adayın bir lisansüstü programa başvuru yapabilmesi için başvuru tarihi sonuna kadar mezun durumda olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun “100” üzerinden en az “60” olması gerekir. Bu notların altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayın başarılı ya da başarısız değerlendirmesinde sadece mülakat notu dikkate alınamaz.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
(1) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayın başarı notu; 1) ALES notunun %50’si, 2) Bilim sınavı ve/veya mülakat notunun % 30’u, 3) Lisans mezuniyet notunun % 20’si, (2) Bilim sınavı; yazılı sınav ve/veya mülakat olarak yapılabilir. (3) Yazılı sınav ve mülakatın beraber yapılması halinde katkıları eşittir. (4) Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve kayıt hakkı kazanamaz. Bilim sınavının mazeret sınavı yoktur. (5) Başarı notu yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Sıralamada eşitlik olması durumunda bilim sınavı notu dikkate alınır. Bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet notu dikkate alınır. (6) Başvurularda Üniversitelerarası Kurul tarafından muadil olarak kabul edilen sınav puanları YÖK’ün belirlediği çevirim tablolarına göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. (7) Lisansüstü programlara başvurularda mezuniyet notu çevriminde YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosu dikkate alınır.
Program Profili
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü olarak, kurumlar, paydaşları ve hedef kitleleri arasındaki ilişkiyi yetkin biçimde analiz ederek iletişim kampanyaları tasarlayan ve uygulayan mezunlar veriyoruz. Mezunlarımız, donanımları, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleriyle, yeni nesil halkla ilişkiler anlayışının gerekliliklerini başarıyla yerine getiriyorlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız; halkla ilişkiler şirketleri ve reklam ajanslarında, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumların kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarında , sivil toplum örgütlerinde, siyasal kurum ve kuruluşlarda , kamu sektöründe, Ve çeşitli medya kuruluşlarında araştırmacı, uygulamacı, yönetici ve iletişim uzmanı olarak görev alabilirler. Ayrıca, tüm mezunlarımızın lisans programımızın devamı niteliğinde olan Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi yüksek lisans programında ve fakültemizin iletişim alanındaki diğer programlarında lisansüstü eğitim alma olanakları da bulunmaktadır.
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarınca belirlenir
Mezuniyet Koşulları
1) Tez savunma sınavında tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tutanak, tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içerisinde enstitüye iletilir. Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tez savunma sınavı tarihinden itibaren 1 ay içinde tezini enstitüye teslim etmek zorundadır. (2) Zorunlu hallerde bu süreye, ek olarak EYK kararı ile 1 ay daha eklenebilir. (3) Tez tesliminde öğrenci; 1 adet ciltlenmiş tez ve 1 adet tez CD’si ile yüksek lisans için en az iki doktora için en az üç jüri üyesi tarafından imzalanmış intihal raporunu teslim eder. (4) Teslim edilen tezin, mutlaka “ADÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na” uygun olması gerekir. Tez yazım kılavuzuna uymayan tezin teslim edilmesi olanaksızdır. (5) Tezin; öğrenci, tez danışmanı ve jüri üyeleri tarafından imzalanması gereken alanların eksiksiz olarak imzalanmış olması gerekir. (6) Tez sınavında başarılı olan, Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan ve tezini yukarıda belirtilen şekilde enstitüye teslim eden öğrenci, EYK kararı ile mezun olur. (7) Öğrenciye mezun olduğu programın diploması verilir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu