Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kültürlerarası Etkileşim Ve Karşılaştırmalı Yazınsal Seçkiler I
Ders Kodu: DKE515
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı, öğrencilerin temel kültür kavramları ve kuramlarıyla tanışmalarını, Kültür araştırmaları ve kültürlerarasılık alanındaki kuramcıların görüş ve bakış açılarını anlamalarını sağlamaktır. Bu amaçla,özellikle etkileşim dönemlerinde Türk ve Batı edebiyatından temel eserler, metinler ve kesitler kültürlerarası bakış açısından karşılaştırmalı olarak incelenerek ekinsel ve yazınsal etkileşim ortaya konulacaktır.

Özet İçerik

Günlük yaşantımız ve toplumsal iletişimimiz ekinsel alışkanlıklarımız ve değerlerimiz doğrultusunda biçimlenmektedir. Yaşam şeklimizden iletişim tarzımıza, beslenme ve tüketim alışkanlıklarımızdan sanatsal etkinliklerimize kadar, kültür yaşamın her alanında etkilidir. İnsanlık etiği kapsamında kültürel ortak değerler olduğu gibi, ulusal ve yöresel özgün motiflerden oluşan kültürel unsurlar da bulunmaktadır. İnsanlık var oldukça kültürel etkileşim varlığını sürdürecektir. Bu bağlamda, kültürbilim kuramcıları, klasik sosyal kuramda kültür bağlamında Marks, Weber, Simmel, Nietzche, Dubois; Kültür ve Toplum bağlamında Parsons; Batıda bir ideoloji olarak kültür bağlamında Lukacs, Gramsel ve İletişimsel Eylem Kuramı; sembolik etkileşim, fenomoloji ve etnometodolojide kültür bağlamında Goffman; Ritüel, Sınıflandırmada Mauss, Durkhei, Turner; Yapısalcılık ve Göstergebilimsel Kültürde Foucault, Derrida ve Üç sentez Girişimi: Pierre Bourdieu olarak sıralanmaktadır. Kültürlerarası etkileşim edebiyat eserleri yoluyla sanatta metinlerarasılık meydana getirmiş, ayrıca çeşitlikültürlülük ve çokkültürlülüğü ortaya çıkarmıştır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Tilda SAYDI
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenci, Kültürün insan yaşamına, insanlar ve toplumlar arası etkileşime katkısını inceler.
2.Kültürün kavramsal olarak tanımını yapar; kapsama alanını bilir.
3.Kültürle coğrafya arasındaki bağı kurar.
4.Kültür ve dil arasındaki güçlü ilişkinin mantığını kavrar.
5.Kültürbilim terimlerini bilir ve açıklar.
6.Kültürlerarasılığın tanımını yapar, içeriğini sıralar ve toplumlar arası diyalog kurar.
7.Kültür temsilcilerini inceler ve karşılaştırır.
8.Kültür ve uygarlık kavramlarını anlar ve içeriklerini ayırdeder.
9.Yüksek kültür ve Halk kültürünü kavrar.
10.Bilgi, kültür ve ahlak değerlerini açıklar.
11.Edebiyat eserlerindeki sosyal ve kültürel paralelliği karşılaştırmalı olarak kavrayarak yorumlar.
12.Edebiyat ve kültürlerler arası etkileşimi örnekler ve olaylar yoluyla açıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Philip Smith; Alexander Riley, (Çev.) Selime Güzelsarı - İbrahim Gündoğdu, Kültürel Kurama Giriş, Dipnot Yayınları
2.Gül Mete YUVA, Modern Türk Edebiyatının Fransız Kaynakları, İletişim Yayınları.
3.Onur Bilge Kula, Batı Edebiyatında Oryantalızm I, II, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011.
4.Brunel, P., Cl. Pichois, A. M. Rousseau, Qu’est-ce que la littérature comparée?, Edition Armand Colin.
5.Souiller, D., W. Troubetzkoy, Littérature comparée, théories et méthodes de l’approche comparatiste, Edition Nathan.
6.Wellek R. et A. W. Arren, La théorie littéraire, Editions du Seuil.
7.Guyard, M.-.F. La littérature comparée, PUF.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ekinbilime Giriş : Kavramlar ve Tanımlar : Kültür (Ekin), Üst Kültür, Halk Kültürü, Popüler Kültür.
2. Hafta - Teorik
18 ve 19. Yüzyıllarda Kültür. Kültür ve uygarlık.
3. Hafta - Teorik
Popüler Kültür
4. Hafta - Teorik
Popüler Kültür ve Tüketim
5. Hafta - Teorik
Kültürlerarasılık: Kavramlar ve Tanımlar
6. Hafta - Teorik
Kültür Kuramcıları : Marks, Weber, Nietche
7. Hafta - Teorik
Kültür Kuramcıları : Lukacs, Goffman)
8. Hafta - Teorik
Kültür Kuramcıları : Foucault, Derrida
9. Hafta - Teorik
Kültür Kuramcıları : Bourdieu
10. Hafta - Teorik
Kültür, kültürlerarasılık ve Yazın
11. Hafta - Teorik
Türk ve Batı Edebiyatında kültürlerarası etkileşim
12. Hafta - Teorik
Türk ve Batı Edebiyatından eserlerde metinlerarasılık
13. Hafta - Teorik
Kültürlerarasılık bağlamında metin inceleme yöntemleri
14. Hafta - Teorik
Yazınsal eserlerden karşılaştırmalı kesit çözümlemeleri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Seminer1%15
Ödev1%5
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
4
3
3
4
3
3
3
3
3
OÇ-2
4
3
3
4
3
3
3
3
OÇ-3
4
3
4
3
3
OÇ-4
4
3
5
4
4
4
OÇ-5
4
4
4
3
3
3
4
OÇ-6
4
4
4
3
3
4
4
4
OÇ-7
4
4
4
3
3
4
4
4
OÇ-8
4
4
4
3
3
4
OÇ-9
4
4
4
3
3
4
OÇ-10
4
4
4
4
4
3
3
3
4
OÇ-11
4
4
4
4
4
3
4
4
4
OÇ-12
4
4
4
4
4
3
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu