Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde doktora eğitimi, bir yılı ders ve üç yılı tez için olmak üzere dört yıllık bir eğitim sürecidir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yatay geçiş kontenjanları her yarıyıl başında anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulu kararı ile belirlenir. Yatay geçiş her yarıyıl başlangıcında yapılabilir.
Kazanılan Derece
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde doktora ünvanı, aldıkları derslerde başarılı olmuş, tez konularıyla ilgili çalışmaları tamamlamış ve tezlerini başarı ile savunmuş adaylara verilmektedir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa başvurabilmek için adayların; - Adayların bir lisans veya ABD başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK’ca onaylanan bir programdan yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, - ALES’den sayısal veya eşit ağırlıklı, en az 55 puan, lisans diploması ile başvuranlardan ise üst puan ilgili enstitünün kararında belirtilmek kaydıyla, en az 70 puan almış olmaları, - Doktora programına lisans derecesi ile başvuranlar için üst puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 puan, tezli yüksek lisans mezunlarının en az 75 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları, - Adayların YDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden buna denk puana sahip olmaları gerekir. - Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES belgesi istenmez. - Doktora programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi; ALES puanının %50’si, lisans diploması ile başvuranlarda lisans diploma notunun %20’si, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans notunun %20’si ile mülakat değerlendirmesinin %30’u toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekir. Mülakat değerlendirmesi; programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzeri uygulamaların bir veya bir kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuç, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat notu dikkate alınır. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitimini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir. -Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışı lisans veya yüksek lisans çıkışlı veya yurt dışında oturan Türk vatandaşı öğrencilerin başvuruları; Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, ABD başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararı ile yukarıdaki esaslara göre kabul edilebilir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Enstitü bünyesindeki başka ABD veya ASD’de veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. Yatay geçişler; ABD veya ASD başkanlığının teklifi EYK’nın kararı ile belirlenir. Yatay geçiş için öğrencinin; ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması, geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının 100 tam not üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 veya eşdeğeri puan olması gerekir. Öğrencinin kabul edildiği programdaki intibakına ABD veya ASD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ca karar verilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, iki seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Program Profili
Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki sorunları analiz ederek güncel çözümler üretmek ve gelişmiş teknolojileri mesleki alanına uyarlamaya yönelik proje hazırlama, uygulama, sonuçlarını değerlendirme bilgi ve becerisini kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mahalli İdarelerde (Belediye, İl Özel İdare), Birliklerde (Üretici Birlikleri, Sulama Birlikleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri), Kamu Kurum ve Kuruluşlarında (DSİ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kamu Bankaları vb.), Üniversitelerde ve özel Sektörde zirai danışmanlık yapabilmekte ve gıda kontrolünde sorumlu teknik eleman olarak görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik veya kamu ile özel kuruluşların araştırma merkezlerine uzman kadrolar için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40’ı, final sınavının % 60’ı alınarak bulunur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu